Forskrift om unntak frå lov om avgrensing i retten til å sleppe hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite, Nord-Fron, Øystre Slidre og Vågå kommuner, Oppland

DatoFOR-2011-06-06-575
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse06.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNord-Fron, Øystre Slidre og Vågå kommuner, Oppland
HjemmelLOV-1970-03-06-5-§4, FOR-1970-05-06-4
Kunngjort09.06.2011   kl. 14.20
KorttittelForskrift om unntak frå hanndyrlova, Oppland

Kapitteloversikt:

Heimel: Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 6. juni 2011 med heimel i lov 6. mars 1970 nr. 5 om avgrensing i retten til å sleppa hingstar, oksar, verar og geitebukkar på beite § 4 første og annet ledd, jf. delegeringsvedtak 6. mai 1970 nr. 4.

§ 1.Forbodet i § 3 fyrste ledd a), b) og c) mot å sleppe oksar som er eldre enn 6 månader på beite, gjelder ikkje for Fron Fellesdrifter sitt beiteområde i Nord-Fron kommune, Øystre Slidre kommune og Vågå kommune.
§ 2.Denne forskrifta trer i kraft straks.

Kartvedlegg:

pdf.gif