Forskrift om utvidet båndtvang for hunder i området Skeisnesset, Leka kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-08-25-876
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse25.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeka kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort01.09.2011   kl. 15.00
KorttittelForskrift om utvidet båndtvang, Leka

Hjemmel: Fastsatt av Leka kommunestyre 25. august 2011 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav e.

§ 1.Det innføres båndtvang for hunder hele året i Skeisnesset i Leka kommune. Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd ved ferdsel i Skeisnesset.
§ 2.Forskriften gjelder alle hunder med unntak for:
-dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
-hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste,
-hunder under lovlig utøvelse av kvotejakt på gaupe, inntil kvoten er fylt,
-hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
§ 3.Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. hundelovens § 28. Når båndtvang gjelder, kan grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettiget, avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt, jf. hundelovens § 14.
§ 4.Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet, jf. hundelovens § 15.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft fra 25. august 2011.