Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2011-09-20-1007
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse20.09.2011
Sist endretFOR-2015-03-23-504 fra 21.06.2015
Endrer
Gjelder forSelbu kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2003-07-04-951, LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1982-11-19-66-§4a-1, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, LOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11, FOR-2006-12-15-1446-§1, FOR-2006-12-15-1446-§4, FOR-2006-12-15-1446-§6, LOV-1967-02-10
Kunngjort13.10.2011   kl. 14.05
KorttittelForskrift om frist for gjødselspreiing, Selbu

Hjemmel: Fastsatt av Selbu kommunestyre 20. september 2011 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav, lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensingsloven) § 9 nr. 1-3, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 4a-1 andre ledd, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 1, § 4 og § 6, og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VII (forvaltningsloven). Endret ved forskrift 23 mars 2015 nr. 504 (i kraft 21 juni 2015).

§ 1.Formål

Formålet med kommunal gjødselforskrift for Selbu kommune er å tilpasse lokal praksis og vilkår for spredning av husdyrgjødsel og silosaft mv. på eng, til skiftende vær- og vekstforhold slik at intensjonene i nasjonal husdyrgjødselforskrift og vern mot avrenning og forurensing av vann og grunn blir oppnådd. Dette uten at det oppstår unødige ulemper og sjenanse for nærmiljø og andre brukerinteresser som følge av gjødseltransporten og spredningen.

§ 2.Spredetidspunkt

Gårdsbruk med egnet og tilstrekkelig spredeareal kan spre husdyrgjødsel og silosaft på eng, uten nedmolding frem til og med 20. september. I perioden fra 1. september til 20. september er det ikke tillatt å spre gjødsel innenfor et belte på 30 meter ned mot bekker og vassdrag. Det bør også unngås spredning på sterkt hellende mark i denne perioden.

Etter 20. september er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på eng uten at den nedmoldes. Kommunen kan innvilge tillatelse til spredning uten nedmolding i perioden 20. september til 1. november ved særlig tilfelle. I perioden 15. februar til 1. november tillates spredning av husdyrgjødsel. Det er ikke tillat å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark.

Ved lagring, uttransport og spredning skal det utvises aktsomhet overfor værforhold, avrenningsrisiko og andre brukerinteresser i nærmiljøet, herunder respekt for søndager og helligdager.

0Endret ved forskrift 23 mars 2015 nr. 504 (i kraft 21 juni 2015).
§ 3.Forbud mot forurensing

Kommunen kan på eget initiativ forby all spredning i sårbare områder, eller under spesielt vanskelige vær- og driftsforhold, for hele eller deler av perioden 1. september til 1. november uten krav om annen begrunnelse enn det hensynet til forurensingsfare, mark-, vassdrags- og miljøskade og nærmiljøulemper tilsier.

Ved melding om eller klage på utilbørlig spredning, f.eks. nær hus, hytter, frilufts- og oppholdsområder mv., eller ved spesielle tilstelninger der gjødselspredning sjenerer sterkt eller kan medføre skade på grunn og vannforekomst, mistrivsel eller helseskade, kan kommunen påby stans i spredningen med øyeblikkelig virkning eller innen nærmere fastsatt frist.

§ 4.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskudd gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 5.Klage

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtak er mottatt. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen sendes kommunen.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 20. september 2011.