Forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i gjerder, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2011-09-29-987
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse06.10.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§37, LOV-1961-05-05-§18
Kunngjort06.10.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om forbud mot piggtråd, Søgne

Hjemmel: Fastsatt av Søgne kommunestyre 29. september 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 37 og lov 5. mai 1961 om grannegjerde § 18.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å unngå piggtrådskader på folk, beitedyr og vilt.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder hele kommunen for all bruk av piggtråd i gjerder i utmark, innmark og mellom utmark og innmark.

§ 3.Forbud mot piggtråd

I Søgne er det totalforbud mot bruk av piggtråd, eksisterende piggtråd skal være fjernet innen 31. desember 2012.

Grunneier må selv fjerne ulovlig oppsatt piggtråd. All fjernet piggtråd skal lagres/destrueres på forsvarlig måte. Kommunen kan fjerne ulovlig bruk av piggtråd på grunneiers regning.

§ 4.Unntak

Piggtrådforbud etter § 3 gjelder ikke:

-for område regulert til industri eller annen næringsvirksomhet.
-ved sikring av farlige anlegg (dammer, steinbrudd m.m.).
-ved sikring av lager for farlig gods.

Ved bruk av piggtråd på områder nevnt over stilles det krav om at piggtråd ikke plasseres lavere enn 2,5 meter over bakken.

§ 5.Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra forskriften når særlige grunner tilsier det.

§ 6.Straff

Overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til dyrevelferdsloven § 37.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.