Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Namsskogan kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2011-10-14-1030
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse14.10.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsskogan kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479
Kunngjort19.10.2011   kl. 15.05
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Namsskogan

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. oktober 2011 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Trones, Brekkvasselv og Namsskogan i Namsskogan kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.

II

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Trones, Brekkvasselv og Namsskogan i Namsskogan kommune for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

III

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for Trones, Brekkvasselv og Namsskogan i Namsskogan kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I og II.

IV

Denne forskriften trer i kraft straks.