Forskrift om hundehold, Lunner kommune, Oppland

DatoFOR-2011-10-24-1561
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endretFOR-2015-02-19-195 fra 01.04.2015
Endrer
Gjelder forLunner kommune, Oppland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort22.05.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om hundehold, Lunner

Hjemmel: Fastsatt av Lunner kommunestyre 24. oktober 2011 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. Endret ved forskrift 19 feb 2015 nr. 195 (i kraft 1 apr 2015).

§ 1.Virkeområde og definisjon

Forskriften omfatter hundehold i Lunner kommune. Forskriften supplerer bestemmelser i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, og må ses i sammenheng med denne.

Med båndtvang i denne forskrift, menes at hundeholdere skal holde hunden i fysisk bånd eller forsvarlig inngjerdet eller avstengt.

Hundeholder er den som eier eller har tatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid.

Bufe er storfe, sau, geit, hest, alpakka og lignende.

§ 2.Utvidet båndtvang, jf. hundelovens § 6

I Lunner kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, båndtvang f.o.m. 21. august t.o.m. 24. september.

Dette gjelder i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter, i utmarksområdene på Lunners Østås og Lunners andel av Nordmarka, og i og i tilknytning til områder der bufe går på inngjerdet beite.

§ 3.Unntak fra båndtvang

I henhold til hundelovens § 9, første ledd bokstav a–f, gjelder ikke båndtvang fastsatt i hundelovens § 4, § 6 og § 7, og i denne forskrifts § 2, for:

-Hund når den brukes i reindrift.
-Dressert bufehund når den nyttes til å vokte storfe, sau eller geit.
-Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
-Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
-Særlig bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i hundelovens § 8 første ledd, foreligger.
-Hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Hund som nevnt i hundelovens § 9, første ledd bokstavene b–d, eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksformål etter bokstav e, kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

Hund som nyttes til jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig for bruksformålet, når dette ikke strider mot viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.

0Endret ved forskrift 19 feb 2015 nr. 195 (i kraft 1 apr 2015).
§ 4.Bestemmelser om ro og hygiene

Når hund er utendørs i boligområder og andre tettbygde områder, skal hunden passes, slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende støy.

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden har lagt igjen i boligområder, på gater, fortau, gangveger, på kirkegårder, skolenes/barnehagenes egne områder, idrettsanlegg, i maskinpreparerte skiløyper og på tilrettelagte friluftsområder og badeplasser.

§ 5.Dispensasjon

I henhold til hundelovens § 9, kan kommunen, etter skriftlig søknad, dispensere fra båndtvang, fastsatt i eller i medhold av hundelovens § 4, § 6 og § 7.

§ 6.Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbare i henhold til hundelovens § 28.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2012.