Forskrift om hundehold, Malvik kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2012-06-04-777
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse09.08.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalvik kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om hundehold, Malvik

Hjemmel: Fastsatt av Malvik kommunestyre 4. juni 2012 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Formål

Malvik kommune vil med denne forskriften bidra til å:

-legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til trygghet og alminnelig ro og orden,
-forebygge og forhindre konflikter mellom hundeeiere og allmennheten,
-verne om husdyr på beite.
§ 2.Virkeområde og definisjon

Forskriften gir sammen med hundeloven regler for hundeholdet i Malvik kommune.

I denne forskrift forstås ved båndtvang: å holde hunden fysisk i bånd eller forsvarlig innestengt.

§ 3.Båndtvang
1.I områder i kommunen der husdyr beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet fra og med 21. august til og med 30. september.
2.I tillegg skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:
a)i bolig- og sentrumsområder,
b)på kirkegårder, skoler, barnehager og i anlegg for lek, idrett og sport,
c)på offentlig vei og fortau i tilknytning til områder som omfattes etter bokstav a og b,
d)på følgende turstier/turveier/merkede skiløyper:

- på turstien rundt Stavsjøen,

- i preparerte skiløyper mellom Stavsjøen - Vulusjøen, Jervskogen - Vulusjøen og Hønstad - Vulusjøen,

e)på følgende områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder:

- Vikhammerløkka,

- Malvikodden,

- Midtsandtangen friluftslivområde,

- Moan og Sandfjæra friområde,

- Flatholmen og Flatholmskjæret.

§ 4.Om områder der hunder har begrenset adgang

Hunder har ikke adgang til skole- eller barnehageområder i åpningstiden hvis det ikke er en del av det pedagogiske opplegget og avtalt med ledelsen.

§ 5.Unntak

Unntatt fra forskriftens § 3:

-hunder nevnt i § 9 i hundeloven er unntatt fra forskriftens § 3 nr. 1,
-arrangement i regi av registrerte hundeorganisasjoner tilsluttet Norsk Kennelklubb og Norges Jeger- og fiskerforbund når hunder er under kontroll,
-godkjente førerhunder for synshemmede når de er i tjeneste.

Unntatt fra forskriftens § 4 er hunder nevnt i § 9 bokstav c og d i hundeloven, samt førerhunder i tjeneste.

§ 6.Om ro, orden og renhold
1.Hundeeier eller den som har ansvaret for hund, plikter å unngå at hunden skaper sjenerende støy og lukt for omgivelsene. Hunder kan ikke oppholde seg ute i hundegård, løpestreng og lignende i tilknytning til boligområder i tidsrommet 23.00–07.00 med mindre de er stille.
2.Eier eller den som har ansvaret for hund, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på veg, fortau, bru, brygge, strand, turveg, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 7.Dispensasjon

Rådmannen kan etter skriftlig søknad dispensere fra reglene om båndtvang i denne forskrift og etter hundelovens § 9 e.

§ 8.Straff

Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter § 28 i hundeloven.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend, og erstatter forskrift 26. mars 20071 om hundehold, Malvik kommune, Sør-Trøndelag.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.