Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Lillesand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2012-06-13-511
PublisertII 2012 hefte 2
Ikrafttredelse13.06.2012
Sist endret
EndrerFOR-2004-03-12-524
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort14.06.2012   kl. 12.50
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Lillesand

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 13. juni 2012 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401 og jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for fastlandsdelen og fastlandstilknyttede øyer i Lillesand kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.

II

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for fastlandsdelen og fastlandstilknyttede øyer i Lillesand kommune for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

III

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 12. mars 2004 nr. 524 etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Lillesand kommune, Aust-Agder.