Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2012-06-20-658
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse20.06.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort05.07.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Sunndal

Hjemmel: Fastsatt av Sunndal kommunestyre 20. juni 2012 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd, bokstavene a, b, c, d og e, jf. tredje og fjerde ledd, og § 11.

§ 1.Båndtvang

I Sunndal kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april–20. august holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av punktene a)–g) nedenfor:

a)Hele året i og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) og handleområder i Sunndalsøra sentrum.
b)Hele året på og ved idrettsanlegg i kommunen.
c)I og ved lysløypene på Ålvundeid, i Øksendal, på Sande, på Grøa og på Gjøra, i alpinanlegget til Sunndal fjellheis og i skiløyper preparert for konkurranser fra det tidspunkt de blir preparert og så lenge disse prepareres.
d)I og ved preparert skiløype i Grødalen fra Dalabrua via Steinbrua til Stortæla, i skolens vinterferie (fredag–neste søndag) og i påsken fra fredag før palmesøndag til og med 2. påskedag.
e)Hele året i rekreasjonsområdene Flåøya og Fuglvågen, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner.
f)I områder der bufe beiter og har rett til å beite i tida fra og med 21. august til og med 30. september.
g)Kommunen kan under ekstraordinære forhold innføre båndtvang i hele eller deler av kommunen.

Sikringsreglene i pkt. a–g ovenfor gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

§ 2.Forbud mot hund på særskilte steder

I Sunndal kommune har hunder ikke adgang til skoler, barnehager, kirkegårder og gravplasser/urnelunder.

Bestemmelsen gjelder ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder). Rektor/barnehagestyrer kan gi dispensasjon i særskilte tilfelle for den enkelte skole/barnehage.

Pårørende med hund har anledning til å ta denne med ved gravbesøk.

§ 3.Opptak av løs hund

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften, jf. hundelovens § 10 og dette skal i tilfelle skje i samsvar med retningslinjene i samme paragraf.

I utmark i jakttiden der jakt er lovlig kan likevel bare rettighetshavere i området eller politiet oppta løse hunder.

§ 4.Unntak fra sikringsreglene

Sikringsreglene i hundeloven § 4, § 6 og § 7 samt i forskriftens § 1–§ 3 gjelder ikke for Sunndal hundeklubbs dressurområde ved Sunndal sportshall.

§ 5.Ro og orden
a)i og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) skal hunder som sjenerer omgivelsene ved vedvarende bjeffing ikke etterlates ute bundet, i hundegård eller på annet vis uten tilsyn som kan stoppe bjeffing.
b)Eier eller den som har ansvar for hund plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden etterlater seg på offentlig sted. Det er ikke tillatt å etterlate poser med hundeekskrementer andre steder enn i offentlig renovasjonsordning.

I utmark er det tilstrekkelig å fjerne ekskrementene fra vei, sti eller skiløype.

§ 6.Dispensasjon

Sunndal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i § 1 og § 2 i denne forskriften.

§ 7.Straff

Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.