Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Risør kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2012-10-25-982
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse25.10.2012
Sist endret
EndrerFOR-1984-12-24-2087
Gjelder forRisør kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort25.10.2012   kl. 13.50
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Risør

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 25. oktober 2012 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, og delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft i Risør kommune for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

II

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 24. desember 1984 nr. 2087 til konsesjonsloven, Risør kommune, Aust-Agder.