Forskrift om hundehold, Tinn kommune, Telemark

DatoFOR-2012-12-18-1429
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse09.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort09.01.2013   kl. 14.25
KorttittelForskrift om hundehold, Tinn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tinn kommunestyre 18. desember 2012 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd, bokstav a, b, c og e og § 11.

Kapittel 1. Innledning

§ 1.Formål

Tinn kommune ønsker gjennom denne forskriften å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som tar vare på sikkerhet, trivsel og alminnelig ro og orden.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for hele Tinn kommune stedlig og tidsmessig avgrenset i forskriftstekstene samsvar med oppsatte tidsperioder og oppsatte definisjoner av stedlige forhold i forskriften § 3.

§ 3.Definisjoner
a)Offentlig sted

Gate, vei, herunder sti, park, torg eller lignende, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

b)Boligområder

Områder med tettbygd fast bosetting.

c)Handelsområder

Områder der det drives handel fra fast oppsatte bygninger eller midlertidig oppsatte salgsboder og steder der det drives serveringsvirksomhet og/eller tilbys overnatting mot vederlag.

d)Hundeholder

Den som eier eller har tatt omsorg for eller hånd om hund for kortere eller lengre tid.

e)Husdyr

Storfe, sau, geit, hest, gris og fjærkre.

f)Hund holdes i bånd (båndtvang)

Hund holdes i bånd eller forsvarlig innestengt/inngjerdet.

Kapittel 2. Bestemmelser om båndtvang ut over hundeloven § 6 første ledd

§ 4.Båndtvang i boligområder handelsområder, parker, gravplasser mv.

Hund skal holdes i band hele året:

a)i og i tilknytning til boligområder
b)i og i tilknytning til handelsområder
c)i parker unntatt på særskilt avsatte områder for hundedressurvirksomhet/hundesport
d)på og i umiddelbar nærhet av skoler, barnehager, samt anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, unntatt på særskilt avsatte områder for hundedressurvirksomhet/hundesport
e)på og i umiddelbar nærhet av gravplasser og urnelunder.
§ 5.Båndtvang på bestemte turstier/turveier og merkede skiløyper

Hund skal holdes i band hele året:

a)på Månastien (gangstien fra Bråvold til Kirkesvingen og fra Eldres Hus til Dal Kirke)
b)i lysløypene i Hylldalen, på Miland, i Atrå, i Tessungdalen, i Austbygde og i Hovin når løypene er preparert og klar til bruk for skiløpere.
§ 6.Båndtvang til beskyttelse av husdyr
a)Hund skal holdes i band hele året der husdyr går ute eller har tilhold i åpne bygninger på helårsbasis.

Ordinær båndtvang er i perioden 1. april til 20. august, jf. § 6 i hundeloven.

Det vises til § 8 og § 9 i hundeloven for unntak fra sikringsbestemmelsen for brukshunder og hunder under jakt og dressur.

§ 7.Båndtvang til beskyttelse av viltet

Under ekstraordinære forhold, som ekstreme snømengder eller andre forhold der viltet er spesielt sårbart for jagende hunder, kan Tinn kommune v/viltforvaltningen med øyeblikkelig virkning fastsette båndtvang gjeldende for hele eller for deler av kommunen.

Båndtvang fastsatt etter denne bestemmelsen gjelder også for hund som brukes under jakt, jakttrening eller jaktprøver.

Båndtvang fastsatt etter denne bestemmelsen, skal oppheves straks når de ekstraordinære forholdene opphører.

Kapittel 3. Bestemmelser om ro og orden mv.

§ 8.Hundeholders plikter for å forhindre forsøpling
a)Hundeholder plikter på forsvarlig vis å fjerne ekskrementer som hunden legger igjen på offentlig sted.
b)Hundeholder plikter å forhindre at hunden legger fra seg ekskrementer på privat eller offentlig grunn til eier/brukers ulempe, og dersom dette skulle skje, sørge for fjerning av ekskrementene.

Kapittel 4. Straff

§ 9.Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)§ 28 første ledd. Der heter det:

Med bøter eller fengsel inntil seks måneder og bot straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 4-7 jf. § 9 eller forskrifter eller enkeltvedtak etter §§ 6, 7, 11, 12 eller 13 annet ledd bokstav a til b. Offentlig påtale skjer bare når det finnes påkrevd av allmenne hensyn.

Kapittel 5. Ikrafttredelse

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra og med den dato den kunngjøres i Norsk Lovtidend.