Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Lindesnes kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2013-01-25-106
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse25.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-2005-05-18-452
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort31.01.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Lindesnes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 25. januar 2013 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401 og delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

I

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for fastlandsdelen og fastlandstilknyttede øyer i Lindesnes kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.

II

Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for fastlandsdelen og fastlandstilknyttede øyer i Lindesnes kommune for:

-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

III

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 18. mai 2005 nr. 452 etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Lindesnes kommune, Vest-Agder.