Forskrift om adgang til å innføre ekstraordinær båndtvang for hund, Lillesand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2013-02-13-189
PublisertII 2013 hefte 1
Ikrafttredelse21.02.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort21.02.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om ekstraordinær båndtvang, Lillesand

Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 13. februar 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd bokstav f.

§ 1.Formål

Forskriften skal:

-Sikre at rådmannen har de nødvendige fullmakter til å fatte vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang for hund.
-Gi føringer for bruk av adgangen til å innføre ekstraordinær båndtvang.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved

a)Ekstraordinære forhold: Unormalt store snødybder eller andre uvanlige klimatiske forhold som gjør viltet spesielt sårbart mot forstyrrelse.
§ 3.Innføring av båndtvang under ekstraordinære forhold

Rådmannen kan innføre ekstraordinær båndtvang for hele eller deler av kommunen for å beskytte viltet dersom forholdene skulle tilsi at dette er nødvendig. Den ekstraordinære båndtvangen gjelder inntil det fattes vedtak om oppheving, eller til den 1. april, da den ordinære båndtvangen trer i kraft.

Vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang skal kunngjøres i de media som rådmannen finner hensiktsmessig, samt på kommunens hjemmesider, www.lillesand.kommune.no.

Rådmannen skal fatte vedtak om oppheving av ekstraordinær båndtvang så snart forholdene tilsier at det er forsvarlig. Vedtak om oppheving skal kunngjøres på samme måte som innføring.

§ 4.Klageadgang

Vedtak om innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Fylkesmannen i Aust-Agder, jamfør forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI.

§ 5.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks etter at den er kunngjort i Norsk Lovtidend.