Forskrift for utvidet båndtvang for hunder, Lyngen kommune, Troms

DatoFOR-2013-06-13-823
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse20.06.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngen kommune, Troms
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort04.07.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om utvidet båndtvang, Lyngen

Hjemmel: Fastsatt av Lyngen kommunestyre 13. juni 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.I Lyngen kommune gjelder båndtvang for hunder i perioden 1. april til og med 20. august på inn- og utmark. Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd ved ferdsel av hensyn til beitende dyr og vilt.
§ 2.Det innføres utvidet båndtvang fra og med 21. august til og med 15. oktober.
§ 3.Forskriften gjelder alle hunder med unntak for:
-dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, småfe eller rein.
-hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
-hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
-hunder under lovlig utøvelse av jakt og hunder under kontrollert trening til jakt.
§ 4.Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. hundelovens § 28. Når båndtvang gjelder, kan grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettiget, avlive en hund ved direkte angrep på husdyr på beitet, jf. hundelovens § 14.
§ 5.Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet, jf. hundelovens § 15.
§ 6.Kommunen kan dispensere fra denne forskrift.
§ 7.Denne forskrift trer i kraft 20. juni 2013.
§ 8.Forskriften skal evalueres om 2 år.