Forskrift om båndtvang for hund, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2013-08-29-1753
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse29.08.2013
Sist endret
EndrerFOR-2007-01-10-101
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort06.03.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Søgne

Hjemmel: Fastsatt av Søgne kommunestyre 29. august 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Definisjoner
a)Beiteøyer: Øyer det er helårsbeite på, dette gjelder Borøya, Brendøy, Fiske, Gjeve, Helgøya (Ny Hellesund), Hellersøya (Songvår), Herøya, Hundsøya, Inner Hellersøya, Kallholmen, Knutsholmene (v/Borøy), Kubbøya (Songvår), Langøya, Lille Furuholmen, Lille Kallholmen, Monsøya (Ny-Hellesund), Nodevigsholmene, Nordre Vassøy, Ravnøya (Songvår), Risholmen, Skiftingsholmen, Songvår, Store Kallholmen, Store Kjeøya, Store Lyngholmen, Tjamsøya, Udvår, Vestre Kuholmen, Vestre Skudeholmen (Udvår), Ydder Hellersøya, Ytre Udvår, Østre Kuholmen, Østre Skudeholmen (Udvår).
b)Båndtvang: For båndtvang i henhold til § 6 i hundeloven vil ikke slike unntak som er listet i § 9 i hundeloven gjøre seg gjeldene for paragrafer fastsatt etter § 6, herunder (ikke utfyllende)
-dressert bufehund,
-hund i aktiv tjeneste for politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller prøver for slik tjeneste,
-ettersøkshund i aktiv bruk etter såret eller sykt vilt,
-hund i bruk for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august–1. april, eller når reglene er fastsatt av § 6 annet ledd bokstavene c, d og e.

Disse kan fremdeles slippes på aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med annet regelverk.

c)Verne- og fredningsområder: Følgende områder i Søgne har verne- eller fredningsbestemmelser: Hellersøya, Herøya naturreservat, Kubbøya, Lohnetjønn naturreservat, Lunde naturreservat, Lyngbudalen naturreservat, Låveheia naturreservat (v/Rossevann), Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Songvår, Store Lyngholmen naturreservat, Store Øygarden naturreservat (v/Tjomsevannet), Torjusheia naturreservat.
§ 2.Båndtvang

I Søgne kommune er det ikke tillatt for hunder å gå løs på følgende steder:

a)På beiteøyer i henhold til hundeloven § 6 e, gjelder hele året.
b)På og ved preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til preparering opphører, i henhold til hundeloven § 6 d.
c)I rekreasjonsområde Helleviga-Romsviga begrenset i nord av RV 456, i vest av parkering Helleviga og i øst ved bekk Donevannet-Romsviga. Videre på tursti rundt Kvernhusvannet med tilhørende friområder mot Kusseviga. Forbudet gjelder hele året og er fastsatt i henhold til § 6 d i hundeloven.
d)I følgende turløyper: Høllen-Giskedalen, Tinntjønnløypa, Åros strandsti. Forbudet gjelder hele året og er fastsatt i henhold til § 6 d i hundeloven.
e)I områder der bufe beiter i tiden fra 21. august til 31. oktober, i henhold til hundeloven § 6 e.
f)Lohnetjønn Naturreservat – hele året, gjelder også jakthunder, i overenskomst med forskrift 10. november 1988 nr. 910 om fredning av Lohnetjønn naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder.
g)Songvår, Hellersøya, Herøya, Kubbøya og Store Lyngholmen naturreservat – fra 1. mars til 1. september, gjelder også jakthunder. Dette er i overenskomst med fredningsforskriftene
-Forskrift 28. mars 1980 nr. 65 om fredning av Songvaar, Hellersøya og Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder.
-Forskrift 28. mars 1980 nr. 64 om fredning for Herøya naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder. og
-Forskrift 28. mars 1980 nr. 63 om fredning for Store Lyngholmen naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder.
§ 3.Unntak

Det gjøres unntak fra båndtvangen etter forskriftens § 1:

a)For hunder under trening/kurs/arrangement i regi av hundeklubb eller hundeorganisasjon registrert i Norsk Kennel Klub dersom treningen/kurset/arrangementet foregår på en aktsom måte. Det skal føres oversikt over deltakerne på treningen/kurset/arrangementet. Oversikten kan kreves utlevert av kommunen.
b)Andre unntak fra båndtvang i medhold av denne forskriften fremgår av lov om hundehold § 9.
c)Unntakene gjelder ikke i verne- og fredningsområder der annet fremgår av verne- eller fredningsforskrift.
§ 4.Opptak av løs hund

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig kan likevel bare rettighetshavere i område eller politi oppta løse hunder. Hund som opptas skal leveres til hundeholder dersom denne er tilstede. Hvis hund ikke blir levert til hundeholder skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholder å hente hunden innen en uke etter at hun eller han er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.

§ 5.Renhold

Hundeholdere plikter å fjerne avføring som hunder legger igjen på og langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser, parkmessige områder utenom tettbygd strøk og på og langs turveier og preparerte skiløyper. Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen eller i veikanten. Paragrafen er fastsatt i henhold til hundelovens § 11 om ro og orden.

§ 6.Dispensasjon

Kommunen kan dispensere fra bestemmelsene i § 2 i denne forskrift.

§ 7.Håndhevelse

Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

§ 8.Iverksettelse

Forskriften trer i kraft straks, samtidig oppheves forskrift 10. januar 2007 nr. 101 om båndtvang utover generell båndtvang, Søgne kommune, Vest-Agder.