Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Tvedestrand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2013-10-09-1196
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse09.10.2013
Sist endret
EndrerFOR-2005-08-29-937
Gjelder forTvedestrand kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort10.10.2013   kl. 15.10
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Tvedestrand

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 9. oktober 2013 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401 og delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

§ 1.Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft i Tvedestrand kommune i områder som nevnt i § 3 for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
§ 2.Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft i Tvedestrand kommune i områder som nevnt i § 3 for:
-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.
§ 3.Forskriften omfatter følgende områder i Tvedestrand kommune:
-Lyngør, som består av Holmen og Odden, gnr. 82, Lyngørsiden, gnr. 81 samt del av Steinsøya
-Sandøya, gnr. 77 og 78
-Borøya, gnr. 75 og 76.

Arealene på Steinsøya som er omfattet av forskriften er avgrenset og kartfestet på vedlagte kartutsnitt av 18. april 2011.

§ 4.Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme dato oppheves forskrift 29. august 2005 nr. 937 etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense, Tvedestrand, Aust-Agder.

Kartvedlegg 

lf-20131009-1196-01-01.png