Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Dønna kommune, Nordland

DatoFOR-2013-11-12-1300
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse14.11.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forDønna kommune, Nordland
HjemmelFOR-2009-06-26-864-§18, LOV-2005-06-17-101-§35
Kunngjort14.11.2013   kl. 14.30
KorttittelForskrift om unntak fra oppmålingsfrister, Dønna

Hjemmel: Fastsatt av Dønna kommunestyre 12. november 2013 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd, jf. lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 35 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å utsette 16-ukersfristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret.

§ 2.Utsatt frist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 30. mars.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend.