Forskrift om hundehold, Bodø kommune, Nordland

DatoFOR-2014-06-19-1068
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse14.08.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort14.08.2014   kl. 13.15
KorttittelForskrift om hundehold, Bodø

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bodø bystyre 19. juni 2014 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 annet ledd, bokstavene a, b, c, d, e og f, § 9 og § 11.

§ 1.Formål

Gjennom denne forskrift ønsker Bodø kommune å:

-Fremme et forsvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og orden.
-Holde konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten på et minimum.
-Forhindre at løse hunder jager bufe på beite.
-Beskytte viltet under ekstraordinære snøforhold.
-Opprettholde Heggmoen dressurområde uavhengig av båndtvangsbestemmelser.
§ 2.Virkeområde og definisjoner

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Bodø kommune. Forskriften supplerer de bestemmelser om hundehold som er gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold.

I denne forskrift forstås ved

a)Båndtvang: Menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
b)Hundeholder: Den som eier eller har hatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller lengre tid.
c)Bufe/beitedyr: Storfe, sau, geit, hest, fjærkre, rein.
d)Vilt: Alle dyr som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo.
§ 3.Utvidet båndtvang

Alminnelig båndtvang etter hundeloven § 6, første ledd gjelder i perioden 1. april til 20. august.

For perioden 20. august til 1. april gjelder utvidet båndtvang som angitt i bestemmelsen her.

Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b)i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, lysløyper.
c)på og ved følgende turstier, turveier: tursti/turvei elveparken fra Bodøgård til Maskinisten, turvei fra Maskinisten til Keiservarden, tursti/turvei fra p-plass Rønvikfjellet til Keiservarden, turvei fra skibrua ved travbanen til Junkerfjellet, kyststien fra Bodøsjøen friluftsanlegg til Bodøsjøen blokkbebyggelse, hovedtursti i Hunstadlia, tursti elveparken fra Bertnes til Breiva, turstier innen området Bremnes.
d)på offentlig vei, fortau og parkeringsplasser i tilknytning til områder som nevnt i bokstav a, b og c.
e)på områder hvor bufe faktisk beiter gjelder i perioden fra 20. august til 20. oktober.

Unntak fra sikringsreglene etter hundelovens § 9 gjelder tilsvarende for bestemmelsen her.

§ 4.Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet

På grunn av store snømengder og av hensyn til viltet kan rådmannen eller den han gir fullmakt gis rett til, under ekstraordinære forhold, å vedta innført utvidet båndtvang for hund på de steder i kommunen og til de tider i perioden mellom 20. august og 1. april som angis i det enkelte vedtak.

Slikt vedtak gjelder inntil rådmannen eller den han gir fullmakt opphever dette, eller til ordinær båndtvang inntreffer.

Vedtak om innføring og opphevelse av utvidet båndtvang kunngjøres i de media som rådmannen til en hver tid finner tjenlig.

Vedtaket gjelder alle hunder med unntak av dressert bufehund når den brukes til å vokte bufe og rein, godkjente førerhunder for synshemmede, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller under trening for slik tjeneste og hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret og sykt vilt. Vedtaket gjelder også for hund når den brukes til jakt, jakthundtrening og jaktprøver dersom ikke annet går frem av det enkelte vedtaket for ekstraordinær båndtvang.

§ 5.Ro, orden og fjerning av ekskrementer
a)I boligområder skal hunder ikke sjenere omgivelsene ved vedvarende bjeffing
b)Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hund etterlater seg i områder nevnt under § 3 a, b ,c og d.
§ 6.Heggmoen dressurområde

Dressurområdet ligger på Bodø kommunes eiendom, gnr. 67 bnr. 1 – Heggmoen og dekker et areal på ca. 720 dekar. Grensene for området framgår av kart i målestokk 1:10000 (vedlegg 2).

Sentrum av området har koordinatene: UTM33: x-7470570 y-492700.

Bodø kommune avtaler med en forening for 5 år av gangen, som er driftsansvarlig for skilting, informasjon og bruk av området i henhold til vedtatt driftsinstruks.

Området tillates brukt til generell hundedressur med åpning 10. mai hvert år. I utgangspunktet er området i tidsrommet fra 1. april til 10. mai underlagt båndtvangsbestemmelser av hensyn til reindriften dersom ikke annet avtales med Duokta reinbeitedistrikt det enkelte år.

Alle hunder har i utgangspunktet adgang og skal være under kontroll. Alle organiserte aktiviteter planlagt på området skal meldes til den foreningen som har driftsansvaret.

Bruken skal ikke skje i strid med annen lovgivning.

§ 7.Straff

Brudd på denne forskriften kan medføre straff etter lov om hundehold § 28.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.

Vedlegg til forskriften 

lf-20140619-1068-01-01.png 

lf-20140619-1068-02-01.png