Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Aust-Agder

DatoFOR-2014-06-20-830
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse20.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2013-05-31-880
Gjelder forAust-Agder
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.00
KorttittelEndr. i forskrift om regionalt miljøtilskudd, Aust-Agder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder 20. juni 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615.

I

I forskrift 31. mai 2013 nr. 880 om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Aust-Agder gjøres følgende endringer: 

§ 20 skal lyde:

Det kan gis tilskudd til nedlegging og nedfelling i voksende kultur og åpen åker. Videre kan det gis tilskudd til rask nedmolding innen 2 timer. Det kan gis ekstra tilskudd ved bruk av tilførselsslanger når forannevnte metoder for miljøvennlig spredning er brukt. 

§ 22 første ledd skal lyde:

Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder. Søknadsfristen er 20. august. For tilskudd til drift av beitelag er søknadsfristen 15. november. Søknadsfristen for godkjenning av nye beitelag er 1. mai.

II

Endringene trer i kraft straks.