Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, spredningstidspunkt, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-09-24-1324
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse24.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSnillfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort30.10.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om spredning av gjødsel, Snillfjord

Hjemmel: Fastsatt av Snillfjord kommunestyre 24. september 2014 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1.Formål

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Snillfjord kommune har som formål å hindre forurensning til luft, vassdrag, grunnvann, fjorder og havområder gjennom å sikre at husdyrgjødsel utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjon.

Videre er det et mål å sikre at husdyrgjødsel disponeres på en slik måte at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas.

§ 2.Virkeområder

Denne forskriften gjelder for spredning av husdyrgjødsel når det kan medføre forurensning eller fare for forurensning, eller på en annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 3.Forbud. mot vann- og luftforurensning

Husdyrgjødsla skal disponeres slik at den ikke fører til forurensning eller fare for forurensning, eller på annen måte berører hensyn nevnt i § 1.

§ 4.Spredetidspunkt

Spredning av husdyrgjødsel som kan medføre tap av næringsstoffer skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og det skal gjøres senest innen 1. oktober.

Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekt eller frossen mark, og ikke i perioden fra og med 1. november og til og med 15. februar.

Det må vises generell aktsomhet ved spredning av husdyrgjødsel langs vassdrag og bekkeløp. Ved spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og andre vekster i perioden 1. september–1. oktober er det ikke tillatt å spre gjødsel innenfor et belte på 30 meter ned mot bekker og vassdrag. Det må unngås å spre husdyrgjødsel på sterkt hellende mark i denne perioden.

§ 5.Forhold til andre lover

Krav utover denne forskriften som stilles i andre lover eller forskrifter må tilfredsstilles.

§ 6.Avkorting, tilbakeholdelse og innkreving mv. av produksjonstilskudd

Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, tilbakeholdelse, innkreving mv. av produksjonstilskuddet gjøres i henhold til forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket § 12 og § 14.

§ 7.Klage

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem til søkeren. Klagen sendes det organ som har fattet vedtaket.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato, 24. september 2014.