Forskrift om båndtvang m.m. for hund, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2015-02-18-316
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse18.02.2015
Sist endret
EndrerFOR-2008-02-25-466
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort09.04.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om båndtvang m.m. for hund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 18. februar 2015 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1.Innledning og formål

Hundeloven inneholder bestemmelser om blant annet båndtvang i hele landet i perioden 1. april til 20. august.

Bergen kommunes hundeforskrift utvider båndtvangsbestemmelsene, og inneholder ytterligere lokale regler om hundehold. Forskriftens regler gjelder hele året; også utenom perioden 1. april til 20. august.

Formålet er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, samt ivareta hensynet til trygghet og forebygge konflikter mellom hundeeiernes interesser og allmennheten for øvrig sine interesser.

§ 2.Definisjoner
a)Etterlevelse av båndtvang: For å oppfylle kravene til båndbruk må hensynet til kontroll med hunden ivaretas ved at hunden har et begrenset bevegelsesrom innenfor hundeførerens kontroll. En hund er i bånd når et bånd, tau eller line som er festet i hunden holdes i hundeførerens hånd eller på annen måte er festet i hundeføreren.
b)Sentrumssonen – grenseangivelser:1

Mot nord: Områdene sør for Dreggsallmenning på Bryggesiden og sør for Vestre- og Østre Holbergsallmenningen på Nordneshalvøyen.

Mot vest: Områdene øst for Nøstegaten, Professor Hansteens gate, Thormøhlens gate.

Mot sør: Områdene nord for gamle og nye Nygårdsbro avgrenset videre mot øst av E 39 til Kalfarveien.

Mot øst: Områdene vest for Kalfarveien, Kong Oscars gate, Lille Øvregaten, Øvregaten til Dreggsallmenningen.

1Kart over sentrumssonen, se vedlegg.
§ 3.Opphold og ferdsel ved skoler, barnehager og lekeplasser
a)Opphold: Uten tillatelse fra ansvarlig person, har hunder ikke lov til å oppholde seg på skoler, i barnehageområder eller på lekeplasser. Hvis tillatelse gis, gjelder likevel båndtvang, se § 4 d).
b)Ferdsel: Hunder i bånd kan ferdes på turveier eller lignende over skolegårder og uinngjerdete lekeplasser, se § 4 d).
§ 4.Områder belagt med båndtvang hele året

Utover hundelovens bestemmelser om båndtvang mellom 1. april og 20. august, er det i Bergen kommune aldri tillatt for hunder å gå løs:

a)I Sentrumssonen, se § 2 b).
b)I alle offentlige parker utenfor Sentrumssonen mellom kl. 0730 og kl. 2000.
c)På alle offentlige kirkegårder, gravplasser og urnelunder.1
d)På alle skoler, samt i alle barnehager og anlegg for lek.
e)På alle anlegg for idrett og sport der det er skiltet med båndtvang.
f)På selve den opparbeidede turveien med tilhørende leir- og rasteplasser og skiltede turstier i følgende områder: Fløyfjellet, Kanadaskogen, Langeskogen, Hordnesmarka, Kvarven, Myrdalsvannet, Tennebekk, Bjørnevatnet, Løvstien, Hellefjellet, Landåsfjellet, strekningen Svarteviksdemningen–Tarlebø2 og områdene rundt Store Lungegårdsvann.
1Forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften).
2Forskrift 4. desember 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
§ 5.Områder belagt med båndtvang deler av året
a)På offentlig tilrettelagte badeplasser skal hunder holdes i bånd mellom 1. april og 20. august.
b)I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober.
c)I følgende lysløyper er det båndtvang i den perioden lysløypene kan brukes til skigåing: Fløyen, Totland, Frotveit, Hjortland og Gullbotn.
§ 6.Unntak for hunder med spesielle funksjoner eller i særlige situasjoner

Forskriftens bestemmelser om båndtvang i § 3, § 4 og § 5 gjelder ikke for:

a)Førerhund, servicehund for funksjonshemmede.
b)Hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller prøving for slik tjeneste.
c)Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt og skadet vilt.
d)Dressert bufehund når den brukes til å vokte husdyr.
e)For hunder under trening/kurs arrangement i regi av hundeklubb eller hundeorganisasjon registrert i Norsk Kennel Klub, dersom treningen, kurset eller arrangementet foregår på en aktsom måte. Det skal føres oversikt over deltakerne.
f)Hund som brukes for jakt, jakthundtrening, jaktprøver og prøving av ettersøkshund kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet.
§ 7.Renhold

Hundeeier eller -fører plikter å fjerne avføring som hunder legger igjen på og langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser, parkmessige områder utenom tettbygd strøk og på og langs turveier og preparerte skiløyper. Såkalte hundeposer skal ikke kastes i naturen eller i veikanten, men skal anbringes i avfallsbeholder.

§ 8.Dispensasjon

Kommunen kan, etter skriftlig begrunnet søknad, dispensere fra bestemmelsen i denne forskriften. Søknad om dispensasjon rettes til Grønn etat.

§ 9.Hundelovens straffebestemmelser

Etter hundeloven § 28 kan overtredelse av denne forskriften eller vedtak hjemlet i forskriften straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder, dersom forholdet ikke rammes av strengere straffebud.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. februar 2008 nr. 466 om båndtvang for hund, Bergen kommune, Hordaland.

Kartvedlegg: 

pdf.gif