Forskrift om hundehold, Hole kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-03-23-351
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse23.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forHole kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9, LOV-2003-07-04-74-§11, LOV-2003-07-04-74-§12
Kunngjort16.04.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om hundehold, Hole

Hjemmel: Fastsatt av Hole kommunestyre 23. mars 2015 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), § 6, § 9, § 11 og § 12.

§ 1.Virkeområde, definisjon

Denne forskrift omfatter hundeholdet i hele Hole kommune. Forskriften supplerer bestemmelser om hundehold som er gitt i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74.

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 2.Allmenn båndtvang

I tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august er det iflg. hundelovens § 6 første ledd, båndtvang i hele Hole kommune, men med de unntak som framgår av § 8 i denne forskrift.

§ 3.Båndtvang av hensyn til bufe

Innenfor hele den delen av Krokskogen som ligger innenfor Hole kommune (vedlagt kart) er det i tillegg til den allmenne båndtvangstid, også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

§ 4.Båndtvang av hensyn til friluftsliv

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skiløping. For andre oppmerkede skiløyper skal hunden ikke være til hinder for andre skiløpere.

§ 5.Båndtvang i områder med mange mennesker

Det er båndtvang hele året i etablerte boligområder slik de vises i kommuneplanen, i handleområder på Vik og Sundvollen, ved skoler og barnehager, kirkegårder og grav- og urnelunder og i anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.

§ 6.Steder hvor hunder ikke har adgang

Hunder har ikke adgang til skolegårder og barnehager. Unntak fra forbudet gjelder dersom hund brukes i demonstrasjons- eller undervisningsøyemed i regi av vedkommende skole eller barnehage. Unntak gjelder også førerhund for blinde.

§ 7.Ekstraordinær båndtvang av hensyn til vilt

Viltutvalget i Hole har delegert myndighet til å fastsette og oppheve særskilt forskrift om båndtvang utifra snøforholdene eller andre ekstraordinære forhold, med hjemmel i hundelovens § 6 annet ledd, bokstav f, jf. også samme paragrafs tredje ledd.

§ 8.Unntak fra båndtvang
a.I følge hundelovens § 9 er følgende hunder unntatt fra båndtvangbestemmelsene: Hund som vokter bufe, hund i aktiv politi-, toll-, militær-, eller redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste, og hund i aktiv bruk som ettersøkshund. Unntak gjelder også for hund som brukes til lovlig jakt eller jakttrening i perioden f.o.m. 21. august t.o.m. 31. mars, samt for ettersøkshund under trening og prøving, forutsatt at det ikke i området er fastsatt ekstraordinær båndtvang eller det er i strid med viltloven. Bruk av hund under jakt og jakttrening krever likevel grunneiers tillatelse, jf. hundelovens § 8.
b.Plan- og miljøstyret har delegert myndighet til å fastsette at nærmere beskrevne områder skal ha helt eller delvis fritak fra båndtvangbestemmelsene. Dette er kun mulig i områder uten bufe på beite, og det skal være relativt viltfattige områder. Området skal i forkant være vurdert av viltutvalget i Hole. Områdene må driftes av ansvarlig instans, etter nærmere avtale med berørt(e) grunneier(e).
c.Plan- og miljøstyret i Hole kommune er delegert myndighet til å gi tidsavgrensede unntak fra båndtvangbestemmelsene i forbindelse med særskilte arrangementer, for eksempel brukshundprøver.
§ 9.Bestemmelser av hensyn til hygiene og ro og orden

Hundeholder plikter å fjerne avføring som hund legger igjen langs offentlige veier eller i andre områder som er tilgjengelige for allmennheten, i tettbygd strøk. Det samme gjelder for offentlige badeplasser og parkmessige områder utenom tettbygd strøk. Avføringen skal deponeres på dertil egnet sted.

Hund skal passes slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende bjeffing, hyling e.l. Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal bjeffing, hyling e.l. av hund utendørs ikke forekomme, på lokaliteter der noen kan bli forstyrret.

For å ivareta folks og dyrs sikkerhet og ro og orden, kan plan- og miljøstyret i Hole kommune sette vilkår for å holde flere enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom, jf. også nasjonal forskrift om miljørettet helsevern, § 7–§ 9.

§ 10.Straff

Brudd på bestemmelser i denne forskrift er straffbart, jf. hundelovens § 28.

§ 11.Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft straks. pdf.gif