Forskrift om hundehold, Gjerdrum kommune, Akershus

DatoFOR-2015-03-25-935
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse25.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort06.08.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om hundehold, Gjerdrum

Hjemmel: Fastsatt av Gjerdrum kommunestyre 25. mars 2015 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift omfatter hundehold i Gjerdrum kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 2.Båndtvang, jf. § 6 i hundeloven

I tiden fra og med 1. april til og med 1. oktober skal eier av hund eller hundefører holde hunden i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

Unntatt er de tilfeller som er nevnt i hundelovens § 9 «Unntak fra sikringsreglene».

Unntak fra den angitte båndtvangen gis også til bruk av spesialtrent hund for rovviltjakt i de tilfeller hvor det utøves jakt på rovvilt etter utstedt skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen eller Direktoratet for naturforvaltning. Videre gis det unntak i forbindelse med årlig fugletaksering i Gjerdrum Statsallmenning.

§ 3.Sanksjoner og straff

Med bøter eller fengsel i inntil seks måneder og bot, straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter jf. § 28 i lov om hundehold.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks.