Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Østfold

DatoFOR-2015-05-19-531
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse19.05.2015
Sist endretFOR-2015-06-11-639
EndrerFOR-2014-07-21-1014
Gjelder forØstfold
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort28.05.2015   kl. 15.00
KorttittelRMP-forskrift for Østfold

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Østfold 19. mai 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615. Endret ved forskrift 11 juni 2015 nr. 639.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å bidra til at jordbruket i Østfold fylke drives miljøforsvarlig og ivaretar kulturlandskapet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for tilskudd til miljøtiltak i Østfold fylke.

§ 3.Grunnvilkår

Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften kan bare gis til

-foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og/eller,
-beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 13. juni 1994 nr. 15.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 20 og § 26 og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67.

0Endret ved forskrift 11 juni 2015 nr. 639.

Kap. 2 Generelle bestemmelser

§ 4.Retningslinjer og satser

Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner mv. fastsatt av Fylkesmannen i Østfold i Regionalt bygdeutviklingsprogram samt rundskriv.

Forurensningstiltak det kan søkes tilskudd om:

-Ingen jordarbeiding om høsten
-Høstharving
-Direktesådd høstkorn
-Fangvekster sådd sammen med vekster
-Fangvekster sådd etter høsting
-Grasdekte vannveier
-Vegetasjonssone
-Andre grasdekte arealer
-Stubb i flomutsatte og vassdragsnære områder
-Vedlikehold av fangdammer
-Utsatt omlegging av eng
-Miljøavtale
-Ugrasharving.

Tiltak som fremmer kulturlandskapsverdier, biologisk mangfold, friluftsliv og tilgjengelighet det kan søkes tilskudd om:

-Beite av lokalt verdifulle kulturlandskap
-Skjøtsel av særegne landskapselementer
-Organisert beitebruk/drift av beitelag
-Skjøtsel av slåttemark og skjøtsel av slåttemyr
-Skjøtsel av styvingstrær
-Slått av biologisk verdifulle arealer
-Beite av biologisk verdifulle arealer
-Bevaringsverdige husdyrraser
-Skjøtsel av gravminne
-Skjøtsel av gravfelt
-Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner
-Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarder
-Skjøtsel av rydningsrøyser
-Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder
-Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet.
§ 5.Søknad og utbetaling

Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Østfold. Søknadsfristen er 20. oktober. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 1. november.

Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

§ 6.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages1 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.
§ 7.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.

§ 8.Avkortning ved regelverksbrudd

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf. § 10.

§ 9.Avkortning ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 7.

§ 10.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 8 og § 9.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19. mai 2015. Samtidig oppheves forskrift 21. juli 2014 nr. 1014 om regionalt miljøprogram for jordbruket, Østfold.