Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2015-05-28-571
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse28.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-04-18-415
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort04.06.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Larvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 28. mai 2015 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401 jf. forskrift 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

§ 1.Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr 4 settes ut av kraft i områder i Larvik kommune som nevnt i § 2 for:
-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.
§ 2.Forskriften omfatter følgende områder i Larvik kommune, jf. vedlagte kart:

Stavern, Helgeroa, Nevlunghavn, Ula, Kjerringvik og Farrisbygda.

§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. april 2011 nr. 415 om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Larvik kommune, Vestfold.

Kartvedlegg: 

Stavern pdf.gif  

Helgeroa pdf.gif  

Nevlunghavn pdf.gif  

Ula pdf.gif  

Kjerringvik pdf.gif  

Farrisbygda pdf.gif