Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2015-06-01-593
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-06-07-605
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort11.06.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nord-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1. juni 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag er å stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som fremmer og tar vare på miljøverdier knytta til kulturlandskapet, eller reduserer forurensing fra jordbruket.

§ 2.Virkeområde

Forskrifta gjelder for tiltak i Nord-Trøndelag fylke.

§ 3.Grunnvilkår

Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskrifta kan bare gis til

-foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og/eller,
-beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 13. juni 1994 nr. 15.

Ved bruk av gjødsel er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av sprøytemidler plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67.

Fylkesmannen utformer utfyllende retningslinjer med spesifisering av foreløpige satser, krav og vilkår for tilskuddsordningene. I retningslinjene kan Fylkesmannen også fastsette sonevis differensiering av tilskudd eller øvre grense for tilskudd per foretak. Retningslinjene rulleres årlig.

Kap. 2. Miljøtilskuddsordninger

§ 4.Miljøtilskudd til regionalt prioriterte kulturlandskap

Det kan gis miljøtilskudd til beite eller slått av marginale og særlig gjengroingstrua arealer. Tilskuddet gis for fulldyrka, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Arealet må være uten veg-, bru- eller fergeforbindelse eller ha andre spesielle verdier. Tilskuddet gis per dekar for slått og per dyreenhet for beite.

§ 5.Miljøtilskudd for skjøtsel av bratt areal

Det kan gis miljøtilskudd til fulldyrka eller overflatedyrka areal med helning på minst 1:5 som brukes som åker eller høstes ved slått til høy eller surfôr, dersom dette arealet utgjør minst 50 % av foretakets samla fulldyrka og overflatedyrka areal. Tilskuddet gis per dekar.

§ 6.Miljøtilskudd til organisert beitebruk

Organiserte beitelag med organisasjonsnummer kan gis tilskudd til drift av laget og utgifter knytta til beitevirksomheten.

Ordninga omfatter beiting med sau, geit og storfe i utmark, og beiteperioden skal være minst 5 uker. Tilskuddet gis enten per slippet eller per sanka dyr.

§ 7.Miljøtilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av slåttemark og slåttemyr som er registrert som naturtype med nasjonal (A) og regional (B) verdi i Miljødirektoratets naturbase. Tilskuddet gis per dekar.

§ 8.Miljøtilskudd til beite av kystlynghei

Det kan gis miljøtilskudd til beiting av kystlynghei gjennom hold av utgangersau på vinterbeite i kommunene Flatanger, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka, samt Otterøya i Namsos kommune. Tilskuddet gis per sau på vinterbeite.

§ 9.Miljøtilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer

Det kan gis miljøtilskudd til slått eller beiting av ugjødsla innmarksarealer som ikke fornyes ved pløying. Tilskuddet gis per dekar, med ulik sats for slått og beiting.

§ 10.Miljøtilskudd til friareal for gås

Det kan gis miljøtilskudd for tilrettelegging slik at gås kan beite på dyrka mark uten å bli jaga. Tilskuddet gis per dekar.

§ 11.Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser

Det kan gis miljøtilskudd til hold av bevaringsverdige raser av storfe og grå trøndersau. Tilskuddet gis per dyr.

§ 12.Miljøtilskudd til setring

Det kan gis miljøtilskudd til foretak som har hele eller deler av sin melkeproduksjon på seter i minst fire uker i sommerhalvåret, og leverer til meieri eller driver foredling og salg av produkter fra setra. Tilskuddssatsen graderes med høgere sats til setre der det drives foredling av melk, og oppfyller kravene til besøksseter. Tilskuddet gis per seter, og fordeles mellom deltakerne dersom det er flere foretak som bruker setra.

§ 13.Miljøtilskudd til hesjing

Det kan gis miljøtilskudd til foretak som på tradisjonelt vis konserverer gras ved å tørke det på hesjer. Ordninga gjelder for areal som er registrert som «utvalgt naturtype, slåttemark» med verdi A eller B. Tilskuddet gis per dekar.

§ 14.Miljøtilskudd til skjøtsel av freda kulturminner

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt og andre freda kulturminner.

Skjøtselen kan gjennomføres i form av manuell og maskinell rydding og slått, eller ved hjelp av beitedyr, og skal være i samsvar med forvaltningsmyndighetens anbefalinger. Tilskuddet gis per dekar med ulik sats for manuell/maskinell skjøtsel og for beiting.

§ 15.Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder

Det kan gis miljøtilskudd til slått av viktige kulturhistoriske områder, det vil si kulturlandskap eller kulturmiljø som på grunn av estetiske, biologiske eller kulturhistoriske verdier har annen særskilt status. Slåtten kan gjøres manuelt og/eller maskinelt. Tilskuddet gis per dekar.

§ 16.Miljøtilskudd til ingen eller utsatt jordarbeiding

Miljøtilskudd kan gis til erosjonsutsatte arealer som ikke jordarbeides om høsten. Erosjonsrisikogrupper, vekster og nærmere definisjoner og vilkår beskrives i retningslinjene. Tilskuddet graderes etter arealenes erosjonsrisiko. Arealer med stor og svært stor erosjonsrisiko, og som ligger i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (klassifisert i forbindelse med Vannforskriftarbeidet), kan gis forhøyet tilskuddssats. Tilskuddet gis per dekar.

§ 17.Miljøtilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i nedbørfeltet til sterkt belasta vassdrag

Miljøtilskudd kan gis til særskilt husdyrgjødselhandtering i samsvar med vilkår gitt i retningslinjene. Tilskuddet gis per dekar.

§ 18.Miljøtilskudd til grasdekt vannvei i åpenåker

Miljøtilskudd for å hindre erosjon og avrenning til vassdrag kan gis til:

1.Grasbelte i terrengsenkninger som samler og fører overflatevann på åkerarealer.
2.Grasbelte mellom vassdrag og åkerarealer i nedbørfeltet til vannforekomster med dårlig eller svært dårlig miljøtilstand (klassifisert i forbindelse med Vannforskriftarbeidet).

Krav til bredde og andre vilkår beskrives i retningslinjene. Tilskuddet gis per løpemeter.

§ 19.Miljøtilskudd til ugrasharving i konvensjonell kornproduksjon

Miljøtilskudd kan gis til arealer hvor bekjempelsen av frøugras skjer ved harving i stedet for bruk av kjemiske ugrasmidler. Harvinga skal skje i samsvar med retningslinjene.

Tilskuddet gis per dekar.

Kap. 3. Generelle bestemmelser

§ 20.Retningslinjer og satser

Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner mv. fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

§ 21.Søknad og utbetaling

Søknad framsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Søknadsfristen er 20. august. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 1. november.

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssentrum ligger. For søknad om organisert beitebruk sendes søknaden til kommunen der beitelaget har adresse.

Ved for sent framsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1.000 kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

§ 22.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfelle dispensere fra reglene i denne forskrifta. Vedtak fattet av kommunen kan påklages1 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.
§ 23.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.

§ 24.Avkortning ved regelverksbrudd

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf. § 7.

§ 25.Avkortning ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som Kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 4.

§ 26.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskrifta eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 24 og § 25.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 27.Ikrafttredelse

Forskrifta trer i kraft 1. juni 2015 Samtidig oppheves forskrift 7. juni 2013 nr. 605 om miljøtilskudd til jordbruket, Nord-Trøndelag.