Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Aust-Agder

DatoFOR-2015-06-10-597
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-05-31-880
Gjelder forAust-Agder
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort11.06.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om miljøtilskudd i jordbruket, Aust-Agder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder 10. juni 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formål med tilskuddet er å medvirke til et aktivt og bærekraftig landbruk som bidrar til skjøtsel av verdifullt kulturlandskap som sikrer fylket og kommunene sin egenart, fremmer og utvikler natur- og kulturhistoriske verdier og har betydning for folks tilhørighet og trivsel. Videre skal tilskuddet bidra til at jordbruket i fylket drives miljøforsvarlig.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for tilskudd til miljøtiltak i Aust-Agder fylke.

§ 3.Grunnvilkår

Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften kan bare gis til

-foretak som er berettiget produksjonstilskudd jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og/eller,
-beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 13. juni 1994 nr. 15.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67.

§ 4.Definisjoner og avgrensinger

I denne forskriften benyttes samme definisjoner og krav som i gjeldende forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Registreringsdato for opplysninger om dyretall og areal er hvis ikke annet er bestemt 31. juli.

Med prioriterte utmarksområder eller prioriterte kulturlandskap menes områder som er prioritert av Fylkesmannen som spesielt verdifulle områder i det regionale miljøprogrammet for Aust-Agder.

Med skjøtselsplan menes en plan med tiltak som tar vare på og fremmer de verdier som er nevnt i tilskuddsordningen. Skjøtselsplanen skal godkjennes av kommunen.

Ved tilskudd for beitedyr i § 6 og § 7 stilles det krav om beiting i minst 8 uker, tidspunkt for godkjent beiteperiode fastsettes av Fylkesmannen.

Kap. 2. Tilskudd til skjøtsel av kulturlandskap

§ 5.Tilskudd til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Det kan gis arealtilskudd for slått av fulldyrka og overflate dyrka eng som er prioritert kulturlandskap. Det kan bare gis tilskudd for areal som er godkjent som tilskuddsberettiget og omsøkt ved søknad om produksjonstilskudd samme år.

Fylkesmannen kan fastsette krav til skjøtselsplan i områder som er underlagt bestemmelser om fredning eller vern.

§ 6.Tilskudd til beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Det kan gis tilskudd for dyr som beiter på innmarksareal i prioriterte kulturlandskap. Det kan bare gis tilskudd for dyr og areal som er godkjent som tilskuddsberettiget og omsøkt ved søknad om produksjonstilskudd samme år.

Fylkesmannen kan fastsette krav til skjøtselsplan i områder som er underlagt bestemmelser om fredning eller vern.

§ 7.Tilskudd til beite i utmark

Det kan gis tilskudd for dyr som beiter i utmark i prioriterte kulturlandskap. Det kan bare gis tilskudd for dyr som er godkjent som tilskuddsberettiget og omsøkt ved søknad om produksjonstilskudd samme år.

Fylkesmannen kan fastsette krav til skjøtselsplan i områder som er underlagt bestemmelser om fredning eller vern.

§ 8.Tilskudd til drift av beitelag

Bare beitelag som er godkjent av kommunen og følge de krav Fylkesmannen i Aust-Agder har fastsatt for drifta kan få tilskudd.

Kap. 3. Tilskudd til skjøtsel av biologisk mangfold

§ 9.Tilskudd til skjøtsel av slåttemark

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av slåttemark som er registrert i Naturbasen som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig.

Det skal foreligge skjøtselsplan for slåttemarka.

§ 10.Tilskudd til skjøtsel av kystlynghei

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av kystlynghei som er registrert i Naturbasen som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig.

Det skal foreligge skjøtselsplan for kystlyngheia.

§ 11.Tilskudd til skjøtsel av styvingstrær

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av styvingstrær.

Det skal foreligge skjøtselsplan for styvingstre.

§ 12.Tilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer

Det kan gis tilskudd til beiting av biologisk verdifulle arealer som er registrert i Naturbasen som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig.

Det skal foreligge skjøtselsplan for de biologisk verdifulle arealene.

Kap. 4. Tilskudd til kulturmiljøer og kulturminner

§ 13.Tilskudd til skjøtsel av gravminner

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av gravminner som er registrert i Askeladden.

Det skal foreligge skjøtselsplan for gravminnene.

§ 14.Tilskudd til andre automatisk freda kulturminner

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av buveier som er registrert i Askeladden.

Det skal foreligge skjøtselsplan for buveien.

§ 15.Tilskudd til skjøtsel av bakkemurer

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av bakkemurer.

Det skal foreligge skjøtselsplan for bakkemurene.

Kap. 5. Tilskudd til friluftsliv og tilgjengelighet

§ 16.Tilskudd til vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

Det kan gis tilskudd til vedlikehold av ferdselsårer for allmenheten i jordbrukslandskapet.

Det skal foreligge plan for tiltak og vedlikehold for ferdselsåren.

Kap. 6. Tilskudd for å redusere avrenning til vassdrag og kyst

§ 17.Tilskudd til vegetasjonssone

Det kan gis tilskudd for buffersone i utvalgte vassdrag prioritert av Fylkesmannen.

§ 18.Tilskudd for ingen/utsatt jordarbeiding

Det kan gis tilskudd for areal som ikke jordarbeides før 1. mars året etter høsting av hovedveksten på arealet, og der halmen på arealet ikke brennes.

§ 19.Tilskudd til fangvekst etter høsting

Det kan også gis tilskudd for areal som er tilsådd med fangvekster og som ikke jordarbeides før 1. mars året etter høsting av hovedveksten på arealet.

Kap. 7. Tilskudd for å redusere utslipp til luft

§ 20.Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Det kan gis tilskudd til nedlegging og nedfelling i voksende kultur og åpen åker. Videre kan det gis tilskudd til rask nedmolding innen 2 timer. Det kan gis ekstra tilskudd ved bruk av tilførselslanger når forannevnte metoder for miljøvennlig spredning er brukt.

Kap. 8. Generelle bestemmelser

§ 21.Retningslinjer og satser

Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner mv. fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder.

§ 22.Søknad og utbetaling

Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder. Søknadsfristen er 20. august. For tilskudd til drift av beitelag er søknadsfristen 1. november. Søknadsfristen for godkjenning av nye beitelag er 1. mai.

Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1 000 kr per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

§ 23.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages1 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.
§ 24.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de landbrukseiendommer foretaket benytter i driften.

§ 25.Avkortning ved regelverksbrudd

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf. § 27.

§ 26.Avkortning ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 24.

§ 27.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 25 og § 26.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen av renter følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 28.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015. Samtidig oppheves forskrift 31. mai 2013 nr. 880 om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Aust-Agder.