Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø, Akershus og Østfold

DatoFOR-2015-06-10-600
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse10.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-06-04-602
Gjelder forAkershus og Østfold
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§11, FOR-2014-12-19-1818
Kunngjort11.06.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold 10. juni 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 11 og delegeringsvedtak 19. desember 2014 nr. 1818.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å bidra til å redusere erosjon fra jordbruket i områder som har avrenning til sårbare vassdrag.

Forskriften gjelder for foretak med arealer som har avrenning til Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a.Flomutsatte arealer: Arealer som kan oversvømmes jevnlig. Dette må vurderes lokalt.
b.Buffersone: Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med minimum 6 meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Buffersone kommer i tillegg til kravet om 2 meter naturlig vegetasjon i forskrift om produksjonstilskudd § 4.
c.Erosjonsutsatte dråg: Arealer med erosjonsutsatte forsenkninger der det forekommer konsentrert overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor dersom arealet ikke har noen erosjonsbeskyttelse.
d.Vassdrag: vassdrag og kanaler med årsikker vannføring.
§ 3.Miljøkrav
1.Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.
2.Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.
3.Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.
4.Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn på arealer som ikke er omtalt i miljøkrav punkt 1, 2 og 3.
§ 4.Administrasjon

Kommunen fatter vedtak ved brudd, og kan i særlige tilfeller dispensere fra kravene i § 3 punkt 4. Søknad om dispensasjon skal være skriftlig, begrunnet og sendes til kommunen.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. juni 2013 nr. 602 om om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og Isesjø, Oslo, Akershus og Østfold.