Forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Østfold

DatoFOR-2015-06-19-836
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse19.06.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-06-01-716
Gjelder forØstfold
HjemmelLOV-1995-05-12-23, FOR-2014-12-19-1817-§11
Kunngjort09.07.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift om regionale miljøkrav, Glomma

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Østfold 19. juni 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord, (jordlova) og forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket § 11.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å bidra til å redusere erosjon fra jordbruket i områder som har avrenning til sårbare vassdrag.

Forskriften gjelder for foretak med arealer som har avrenning til Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Østfold.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a.Flomutsatte arealer: Arealer som kan oversvømmes jevnlig. Dette må vurderes lokalt.
b.Buffersone: Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med minimum 6 meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Buffersone kommer i tillegg til kravet om 2 meter naturlig vegetasjon i forskrift om produksjonstilskudd § 4.
c.Erosjonsutsatte dråg: Arealer med erosjonsutsatte forsenkninger der det forekommer konsentrert overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor dersom arealet ikke har noen erosjonsbeskyttelse..
d.Vassdrag: vassdrag og kanaler med årsikker vannføring.
§ 3.Miljøkrav
1.Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.
2.Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.
3.Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.
§ 4.Administrasjon

Kommunen fatter vedtak ved brudd, og kan i særlige tilfeller dispensere fra kravene i § 3. punkt 4 Søknad om dispensasjon skal være skriftlig, begrunnet og sendes til kommunen.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages1 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. juni 2011 nr. 716 om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Østfold.