Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Finnmark

DatoFOR-2015-07-01-837
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse15.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-07-10-910
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort09.07.2015   kl. 14.00
KorttittelRMP-forskrift, Finnmark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 1. juli 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å bidra til at jordbruket i Finnmark fylke drives miljøforsvarlig og ivaretar kulturlandskapet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for tilskudd til miljøtiltak i Finnmark fylke.

§ 3.Grunnvilkår

Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften kan bare gis til

-foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og/eller,
-beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 13. juni 1994 nr. 15.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67.

For de fleste areal kan det kun søkes om tilskudd til ett tiltak.

§ 4.Retningslinjer og satser

Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner mv. fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark

§ 5.Søknad og utbetaling

Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark. Søknadsfristen for tilskudd til miljøtiltak er 1. oktober. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 1. november.

Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet.

Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

Kapittel II. Tilskudd

§ 6.Miljøtilskudd til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Det kan gis tilskudd til foretak som utfører slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap i følgende tiltaksklasser:

1.Bygdenært – arealer som ikke har vært berettiget ordinært areal- og kulturlandskapstilskudd de siste 3 årene før året slåtten gjennomføres, og som er maksimalt 5 km fra foretakets driftssenter.
2.Øyer/holmer/veiløse områder langs kysten av Finnmark.
3.Arealer med spesielle verdier i geografisk definerte områder.
4.Veikanter, avgrenset til kantarealer mellom vei og innmark.
§ 7.Miljøtilskudd til beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Det kan gis tilskudd til foretak som utfører beiting av lokalt verdifulle jordbrukslandskap i følgende tiltaksklasser:

1.Bygdenært – inngjerdede arealer som ikke har vært berettiget ordinært areal- og kulturlandskapstilskudd de siste 3 årene før året beitingen gjennomføres, og som er maksimalt 5 km fra foretakets driftssenter.
2.Arealer med spesielle verdier som er avgrenset og som har mindre enn 50 % grasdekke.
§ 8.Miljøtilskudd til beite i utmark

Det kan gis tilskudd til foretak som slipper sau på utmarksbeite i minimum 5 uker i kystområder hvor det er nødvendig med båtfrakt. Det gis ikke tilskudd, dersom slippområdet er i prioriterte forvaltningsområder for gaupe, jerv eller bjørn, jf. regional forvaltningsplan for rovvilt.

§ 9.Miljøtilskudd til drift av beitelag

Kommunalt godkjente beitelag kan gis tilskudd til drift av laget. Tilskuddet beregnes ut fra sankede dyr som har vært på utmarksbeite i minimum 5 uker.

§ 10.Miljøtilskudd til skjøtsel av slåttemark

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av slåttemark klassifisert som A, B eller C lokalitet i Naturbase. Søker må ha godkjent skjøtselsplan for å være berettiget tilskudd.

§ 11.Miljøtilskudd til slått av biologisk verdifulle arealer

Det kan gis tilskudd til slått av biologisk verdifulle arealer. De biologiske verdiene må være registrert eller i registreringsprosess i Artsdatabanken og/eller Naturbase.

§ 12.Miljøtilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer

Det kan gis tilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer. De biologiske verdiene må være registrert eller i registreringsprosess i Artsdatabanken og/eller Naturbase.

§ 13.Miljøtilskudd til tilrettelegging av fuglebiotoper

Tilskuddet kan gis for å ivareta hensynet til den prioriterte arten dverggås og den truede og sårbare arten sædgås i deler av kommunene Alta, Porsanger, Nesseby og Vadsø. Det kan gis tilskudd til jordbruksarealer hvor gås beiter i betydelig grad.

§ 14.Miljøtilskudd til drift av fellesseter med melkeproduksjon

Det kan gis tilskudd til foretak som deltar i driften av fellesseter med melkeproduksjon i minimum 6 sammenhengende uker av sommeren. Det må foreligge en skriftlig avtale om fordeling av melkeleveranser fra fellesseteren.

§ 15.Miljøtilskudd til hesjing

Det kan gis tilskudd til hesjing. Det kan gis tilskudd for hesjing på inntil 10 dekar pr. foretak. For at hesjingen skal være berettiget tilskudd, må høyet være hengt opp før 20. august og tatt ned og plassert på lager innen 15. september.

§ 16.Miljøtilskudd til skjøtsel av andre automatisk fredete kulturminner

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av andre automatisk fredete kulturminner. Tilskuddsberettiget skjøtsel er slått eller beite av kulturminner på bakgrunn av godkjent skjøtselsplan.

§ 17.Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder. Tilskuddsberettiget skjøtsel skal skje på bakgrunn av godkjent skjøtselsplan.

§ 18.Miljøtilskudd til vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

Det kan gis tilskudd til vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet. Tilskudd kan gis til skjøtselstiltak som tilrettelegger for allmenn ferdsel på stier i kulturlandskapet.

§ 19.Miljøtilskudd til nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel

Det kan gis tilskudd til nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel i voksende kultur og i åpen åker. Tilskuddet kan kun gis til én spredning på aktuelt areal pr. vekstsesong og må være gjennomført innen 1. august.

§ 20.Miljøtilskudd til spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding

Det kan gis tilskudd til rask nedmolding av spredd husdyrgjødsel. Tilskudd kan gis når husdyrgjødselen blandes inn eller dekkes av jord innen 4 timer fra tidspunktet for spredningen. Tilskuddet kan kun gis til én spredning på aktuelt areal pr. vekstsesong og må være gjennomført innen 1. september.

Kapittel III. Generelle bestemmelser

§ 21.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages1 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.
§ 22.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet.

Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.

§ 23.Avkortning ved regelverksbrudd

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf. § 25.

§ 24.Avkortning ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som Kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 22.

§ 25.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 23 og § 24.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 26.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. juli 2015. Samtidig oppheves forskrift 10. juli 2013 nr. 910 om tilskudd til miljøtiltak i landbruket i Finnmark.