Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Oppland

DatoFOR-2015-07-02-838
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse02.07.2015
Sist endretFOR-2016-06-24-812
EndrerFOR-2013-08-13-992
Gjelder forOppland
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort09.07.2015   kl. 14.00
KorttittelRMP-forskrift, Oppland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oppland 2. juli 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615. Endret ved forskrift 24 juni 2016 nr. 812.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til at jordbruket i Oppland fylke drives miljøforsvarlig og ivaretar kulturlandskapet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for tilskudd til miljøtiltak i Oppland fylke.

§ 3.Grunnvilkår

Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften kan bare gis til

-foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og
-beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 13.06.1994 nr. 15.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67.

0Endret ved forskrift 24 juni 2016 nr. 812.

Kap. II. Kulturlandskap

§ 4.Tilskudd til regionalt prioriterte kulturlandskap

Tilskudd kan gis til:

a)slått og beite av areal med miljøverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap
b)dyr som beiter i utmark i nasjonalt verdifulle kulturlandskap.

Nasjonalt verdifulle kulturlandskap og areal med miljøverdier defineres av Fylkesmannen i utfyllende retningslinjer.

§ 5.Andre tilskudd til å opprettholde kulturlandskapet

Tilskudd kan gis til:

a)slått og beite av dyrket jord som har en helling på 1:5 eller brattere
b)småfe, storfe og hest som beiter i organiserte beitelag
c)småfe, storfe og hest i organiserte beitelag med lønnet tilsyn og sperregjerder
d)geit og kastrat av storfe på beite og mjølkeku som går på utmarksbeite i samband med mjølkeproduksjon på seter.

Beitelag godkjennes av kommunen etter kriterier fastsatt av Fylkesmannen i utfyllende retningslinjer.

Kap. III. Biologisk mangfold

§ 6.Tilskudd til utvalgte naturtyper og andre prioriterte naturverdier

Tilskudd kan gis til:

a)skjøtsel av naturtypen slåttemark
b)slått og beite av andre arealer med skjøtselavhengige biologiske verdier.

Fylkesmannen fastsetter i utfyllende retningslinjer hva som regnes som arealer med skjøtselavhengige biologiske verdier.

§ 7.Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser

Tilskudd kan gis til dyr av nasjonale saueraser som er definert som sårbare, truet eller kritisk truet etter kriterier fastsatt av Norsk genressurssenter.

Kap. IV. Kulturmiljøer og kulturminner

§ 8.Tilskudd til setring

Tilskudd kan gis til:

a)mjølkeproduksjon på seter i sommerhalvåret
b)jordbruksareal i seterområder som høstes ved slått eller beite.

Som seter defineres et produksjonssted for mjølk som bare er egnet for bruk i sommersesongen og har hus som egner seg for overnatting og hushold. Som seterområde regnes områder over vernskoggrensen og høgere enn den faste bosettingen i distriktet samt areal som ligger inntil seterbebyggelse under denne høgdegrensen.

§ 9.Tilskudd til automatisk freda kulturminner

Tilskudd kan gis til:

a)skjøtsel av gravminner og gravfelt eldre enn 1537 ved slått eller beite
b)skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner ved slått eller beite.

Kap. V. Avrenning til vassdrag og kyst

§ 10.Tilskudd til redusert arealavrenning fra jordbruksareal

Tilskudd kan gis til følgende tiltak:

a)utsatt jordarbeiding på areal med korn og annet frø til modning, grønnfôr, grønngjødsling og siste års frøeng når jordarbeiding skjer mellom 1. april og 15. juni påfølgende år
b)fangvekster etter tidligkulturer i potet eller grønnsaker
c)grasdekt vannveg i forsenkninger i terrenget
d)vegetasjonssone mot vassdrag eller rundt åpenåkerarealer
e)utsatt omlegging av eng i prioriterte områder når arealet blir jordarbeidet mellom 1. april og 15. juni påfølgende år. Arealet kan ikke høstes ved slått før jordarbeiding
f)ugjødsla randsone i eng
g)andre grasdekte arealer
h)stubb i flomutsatte og vassdragsnære områder
i)miljøavtale.

Foretak som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen kan ikke brenne halm om høsten verken på omsøkt areal eller annet areal som foretaket disponerer.

For å styrke miljøinnsatsen i prioriterte områder kan fylkesmannen differensiere tilskuddssatser og bruk av tiltak. Prioriterte områder fastsettes av Fylkesmannen i utfyllende retningslinjer.

Kap. VI Plantevernmidler

§ 11.Tilskudd til mekanisk og termisk ugrasregulering

Tilskudd kan gis til følgende tiltak:

a)ugrasharving i korn
b)hypping/radrensing i åkerkulturer
c)flamming i åkerkulturer.

Tilskudd gis ikke for arealer som mottar produksjonstilskudd til økologisk landbruk eller omleggingstilskudd for arealer i karens.

Kap. VII Generelle bestemmelser

§ 12.Retningslinjer og satser

Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner mv. fastsatt av Fylkesmannen i Oppland.

§ 13.Søknad og utbetaling

Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Oppland. Søknadsfristen er 20. august. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 1. november.

Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

§ 14.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages1 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.
§ 15.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.

§ 16.Avkortning ved regelverksbrudd

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf. § 18.

§ 17.Avkortning ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som Kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 15.

§ 18.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 16 og § 17.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 2. juli 2015. Samtidig oppheves forskrift 13. august 2013 nr. 992 om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland.