Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Frosta kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2015-09-01-1033
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse01.09.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-2003-07-04-951-§23, LOV-1995-05-12-23
Kunngjort10.09.2015   kl. 14.10
KorttittelForskrift om frist for gjødselspredning, Frosta

Hjemmel: Fastsatt av Frosta kommunestyre 1. september 2015 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette en egen frist for spredning tilpasset de lokale forholdene i kommunen innenfor vilkårene av forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for hele kommunen.

§ 3.Spredetidspunkt

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde skal gjøres innen 30. september. Det bør utvises aktsomhet i bruk av buffersone mot vassdrag, samt spredning i perioder eller inn mot perioder med varsel om nedbør.

§ 4.Klage

Vedtak gjort av kommunen etter forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav kan klages til fylkesmannen.

§ 5.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.