Forskrift om båndtvang, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-09-03-1868
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§9
Kunngjort14.01.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om båndtvang, Holtålen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Holtålen kommunestyre 3. september 2015 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 9.

§ 1.I Holtålen kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april–20. august holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av lovens § 7 der rein beiter og i perioden 20. august–15. september der bufe beiter.
§ 2.Med hjemmel i hundelovens § 9 gis det unntak for lovens bestemmelser og denne forskrift for følgende:
a)Holtålens del av Ålen, Haltdalen og Singsås fjellstyret treningsområde ved Meiåan iht vedlagt kart og bestemmelser.
b)Andre treningsområder for hund i regi av fjellstyre eller grunneiersammenslutning i perioden 1. august–31. mars. Slike områder meldes kommunen med kart og bestemmelser. Det forutsettes at bestemmelsene inneholder krav om saurenhetsbevis som et minimum.
c)Bruk av hund til taksering av rype når dette skjer i regi av fjellstyre eller grunneiersammenslutning i tiden 1. august–20. august og 1. april–14. mai. Melding om taksering skal sendes kommunen senest 7 dager før oppstart sammen med angivelse av område. Det forutsettes at det kun nyttes hunder med godkjent saurenhetsbevis i perioden 1. august–20. august.
d)Avholdelse av jaktprøve i tiden 1. august–20. august og 1. april–15. mai når det foreligger samtykke fra fjellstyre/grunneierlag. Melding om slik arrangement sendes kommunen minimum 7 dager i forveien. Alle hunder som deltar skal ha godkjent saurenhetsbevis i perioden 1. august–15. september.
e)Bruk av hund på lovlig jakt fom 10. september og så lenge jakten varer.
f)Hunder som nyttes til skadefelling av fredet rovvilt. Kommunen varsles om dette så snart praktisk mulig.
§ 3.Bruk av løs hund til jakthundtrening, jakthundprøve og dressur i perioden 21. august–31. mars krever grunneiers eller den som har allmen bruksrett til eiendommens samtykke. For statsallmenning gis samtykke av fjellstyrene.
§ 4.Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskrift. Hund som opptas skal leveres hundeeier der dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeeier, skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeeieren å hente hunden inne en uke etter at han eller hun er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.
§ 5.Holtålen kommune kan etter skriftlig søknad i særskilte tilfelle dispensere fra loven og denne forskrifts § 1.
§ 6.Hundeiere som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

Vedlegg

Kart over treningsområde ved Meiåan: 

pdf.gif

Treningsområde for hund – bestemmelser 

pdf.gif