Forskrift til lov om hundehold, Sola kommune, Rogaland

DatoFOR-2015-09-03-1878
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-21-1037
Gjelder forSola kommune, Rogaland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort21.01.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift til lov om hundehold, Sola

Hjemmel: Fastsatt av Sola kommunestyre 3. september 2015 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til trygghet og alminnelig ro og orden.

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter utvidede regler om båndtvang, og kommer i tillegg til bestemmelser om hundehold i hundeloven 4. juli 2003 nr. 74.

Med båndtvang menes i forskriften at hundeholder skal holde hunden i bånd, eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

§ 3.Allmenn båndtvang

I tiden mellom 1. april t.o.m. 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo i hele Sola kommune.

§ 4.Lokale vedtekter om båndtvang mv.

Hund skal holdes i bånd hele året i følgende områder:

1.I og i tilknytning til boligområder og handleområder.
2.I parker, på kirkegårder, grav- og urneområder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.
3.Sentrum av Sola og Tananger.
4.Storevarden friområde.
5.Åsen friområde.
6.Ølbergskogen.
7.Hålandskogen.
8.Innenfor Jærstrendene landskapsvernområde fra Sele i sør til Brunnavika i nord og øyene på utsiden.
9.På og ved opparbeidede deler av Turvei Hafrsfjord.
10.Innenfor friområdene fra Tananger Havn i sør til Hafrsfjord bru i nord.

For områder der sau, storfe eller hest går ute, utvides båndtvangen til 15. november.

§ 5.Unntak fra båndtvang

Det er unntak fra båndtvangsbestemmelsene hele året for hund som er godkjent som førerhund for synshemmede og godkjent ettersøkshund.

§ 6.Forsøpling

Personer med ansvar for hund skal straks fjerne ekskrementer fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, lekeplasser, parker, rabatter, friområder og andre offentlige områder. Hundeposer må ikke kastes i naturen, men tas med og kastes på egnet sted.

§ 7.Ro og orden

Hundeeier plikter for øvrig å sørge for at egen hund ikke er til unødig sjenanse for omgivelsene, ved f.eks. gjentatt og vedvarende bjeffing, gneldring etc. og på annen måte slik at gående og kjørende ikke opplever hunden som truende.

§ 8.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart og kan straffes i samsvar med bestemmelsene i hundeloven § 28.

§ 9.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. Samtidig oppheves forskrift 21. juni 2007 nr. 1037 til lov om hundehold, Sola kommune, Rogaland.