Forskrift om båndtvang for hund, Bærum kommune, Akershus

DatoFOR-2016-01-27-110
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse27.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-06-18-1005
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort11.02.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om båndtvang for hund, Bærum

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bærum kommunestyre 27. januar 2016 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

§ 1.Formål
-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivå mellom hundeholder og allmennheten.
-Verne om bufe.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

1.Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorg for/hånd om en hund for kortere eller lengre tid.
2.Bufe: Storfe, sau, geit og hest.
§ 3.Sikring av hund med båndtvang

Forskriften omfatter utvidede regler for båndtvang, og kommer i tillegg til de ordinære båndtvangsbestemmelsene i hundelovens § 6, første ledd som hjemler båndtvang i tiden f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august.

1.Hunder skal holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:

På Lilleøya, Storøya og i Nansenparken

2.Hunder skal holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt i deler av året:

I Vestmarka hvor bufe beiter f.o.m. 21. august t.o.m. 20. september.

Avgrensningene av nevnte områder fremgår av vedlagte kart.

§ 4.Unntak fra båndtvangsreglene

Båndtvang gjelder ikke for særskilt fastsatte formål i samsvar med lov om hundehold § 9.

§ 5.Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 28.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 18. juni 2014 nr. 1005 om båndtvang for hund, Vestmarka, Bærum kommune, Akershus.

Kartvedlegg 

pdf.gif  

pdf.gif