Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Porsgrunn kommune, Telemark

DatoFOR-2016-04-05-340
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse05.04.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-04-08-400
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark
HjemmelLOV-2003-11-28-98-§7, FOR-2003-11-28-1401, FOR-2003-12-08-1479-§6
Kunngjort07.04.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Porsgrunn

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 5. april 2016 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, jf. delegeringsvedtak 8. desember 2003 nr. 1479 § 6.

§ 1.Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft i Porsgrunn kommune i områder som nevnt i § 3 for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.
§ 2.Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft i områder i Porsgrunn kommune som nevnt i § 3 for:
-Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.
-Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.
§ 3.Forskriften omfatter følgende eiendommer i Porsgrunn kommune:
-Hele Sandøya (deler av gnr. 33).
-Gårdsnumrene 80, 81, 82 og 83 i Brevik.
§ 4.Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 8. april 2014 nr. 400 om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Porsgrunn kommune, Telemark.