Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

DatoFOR-2016-05-04-479
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse04.05.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, LOV-2005-05-27-31-§19
Kunngjort12.05.2016   kl. 13.45
KorttittelForskrift om tilskudd til utsiktsrydding, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. mai 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19.

§ 1.Formål

Formålet med tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap er å bidra til utsikt og fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. Det er videre et formål å gi klimagevinster ved å bruke rydningsvirke til bioenergiformål.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

§ 3.Vilkår

Tilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som rydder vegetasjon for å gi økt utsikt fra ferdselsårer, veikanter og veinære utsiktspunkt. Dersom søker av tilskudd ikke er grunneier eller rettighetshaver, må det foreligge skriftlig tillatelse fra disse.

Områdene som ryddes skal være av verdifull karakter sett fra landbruket og reiselivsnæringens side.

Rydningsvirket skal når det er mulig brukes til bioenergiformål.

Dersom området som ryddes er egnet til beiting, skal dette beites i minimum tre påfølgende år og beitingen skal starte første sesong etter ryddingen. Beitetrykket må være av en slik grad at vegetasjonen som er ryddet holdes nede.

Søker må ha en plan med beskrivelse og kartfesting av tiltaket, oppdaterte bilder av området og plan for videre vedlikehold.

Fylkesmannen kan sette vilkår for gjennomføring av det enkelte tiltak.

Frist for gjennomføring av tiltak er 2 år fra vedtakstidspunkt med mindre fylkesmannen har satt en kortere frist. Gjennomføringsfristen kan etter søknad forlenges, men ikke ut over 3 år fra tilskuddet ble innvilget. Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen gjennomføringsfristen bortfaller tilsagnet uten varsel.

§ 4.Søknad

Fylkesmannen fastsetter søknadsfrist.

Søknad om tilskudd sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet skal benyttes, og plan med beskrivelse, kostnadsoverslag og kartfesting av tiltaket, oppdaterte bilder av området og plan for videre vedlikehold skal vedlegges.

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden og sende saken til fylkesmannen.

§ 5.Utbetaling av tilskudd mv.

Tilskudd innvilges for inntil 70 % av godkjente kostnader.

Sluttrapport og regnskap skal utarbeides og sendes kommunen sammen med oppdaterte bilder av tiltaksområdet og skriftlig anmodning om utbetaling, innen frist fastsatt i vedtaksbrevet.

Kommunen skal kontrollere dokumentasjonen og ved stedlig kontroll påse at tiltaket er gjennomført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Kommunen skal deretter gi en uttalelse og sende saken til fylkesmannen.

Innvilget tilskudd utbetales når sluttrapport og regnskap er godkjent av fylkesmannen. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket utføres. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og godkjent.

§ 6.Administrasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av fylkesmannen.

Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet etter reglene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.

§ 7.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres stedlig.

§ 8.Tilbakebetaling og renter

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt.

Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen gitt frist, kan det kreves forsinkelsesrenter, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 4. mai 2016.