Forskrift om hundehold, Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2016-05-10-591
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse10.05.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort09.06.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om hundehold, Ullensaker

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker kommunestyre 10. mai 2016 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11. 

Denne forskrift omfatter utvidete regler for båndtvang, og kommer i tillegg til de ordinære båndtvangsbestemmelsene (1. april til 20. august) i hundeloven.

§ 1.Formål

Ullensaker kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

-Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden.
-Redusere konfliktnivået mellom hundeholder og allmennheten.
-Forhindre at spesielt barn, blir skremt av hunder
-Beskytte viltet.
§ 2.Om Båndtvang

I Ullensaker kommune er det ikke tillatt for hunder å gå løse på følgende steder:

a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder,
b)i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
c)på og ved turstien Høydestien, turstien fra Høyfjellet til Teigen skytterbane, turstien i Hiltonskogen, og lysløypene,
d)området rundt Nordbytjernet,
e)under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.
§ 3.Unntak fra båndtvangsreglene

Bestemmelsene i § 2 gjelder ikke for:

a)Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,
b)hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller hund under trening eller prøving for slik tjeneste,
c)hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret/skadd eller sykt vilt,
d)hund som brukes i undervisningsformål på og ved skoler og barnehager i samarbeid med skolens/barnehagens ledelse,
e)særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak,
f)hund når den brukes for jakt, jakthund trening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april eller når båndtvang er fastsatt i medhold av hundelovens § 6 annet ledd bokstavene c, d, og e.

Hund som nevnt i første ledd, bokstav a til d kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet. Kommunens myndighet etter § 2, bokstav e, er delegert til viltnemnda.

§ 4.Ekstraordinær båndtvang

Myndighet til å fastsette ekstraordinær båndtvang i Ullensaker kommune som enkeltvedtak, er delegert til viltnemnda gjennom vedtak i Ullensaker Herredstyre 5. september 2011.

§ 5.Forsøpling

På offentlig sted skal eier/bruker av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, parker og lignende.

§ 6.Dispensasjon

Rådmannen kan etter skriftlig søknad dispensere fra bestemmelsene i § 2 b.

§ 7.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsene i hundeloven.

Med bøter eller fengsel i inntil seks måneder og bot, straffes en hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse forskrifter (jf. hundeloven § 6 ).

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks. Forskrifter fra før 31. desember 2006, bortfaller.