Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Troms

DatoFOR-2016-05-18-516
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endretFOR-2017-05-16-594
EndrerFOR-2015-05-11-478
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort26.05.2016   kl. 13.40
KorttittelRMP-forskrift for Troms

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 18. mai 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615. Endret ved forskrift 16 mai 2017 nr. 594.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å bidra til at jordbruket i Troms fylke drives miljøforsvarlig og ivaretar kulturlandskapet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for tilskudd til miljøtiltak i Troms fylke.

§ 3.Grunnvilkår

Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften kan bare gis til

-foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og/eller,
-beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 13. juni 1994 nr. 15.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67.

Kap. 2. Miljøtiltak

§ 4.Slått av lokalt verdifulle kulturlandskap 

A Slått av kanter langs veier i jordbrukslandskapet

Formålet er å stimulere til skjøtsel av kantarealer mellom innmark og vei og langs grøfter og kanaler for å øke den estetiske opplevelsesverdien av bygdenært kulturlandskap.

Mellom innmark og vei: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer mellom innmark og vei åpen for motorisert ferdsel. Arealet strekker seg fra veigrøft til innmarksarealer berettiget produksjonstilskudd.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Generelt: Dersom kantarealet inneholder skog skal det ryddes som skog. Det stilles krav om at arealet skal fremstå som velstelt og at hele bredden av kanten skjøttes. 

B Jordbruksdrift på ytre kyst av Troms

Formålet er å stimulere til jordbruksdrift i et område med særskilt vanskelige driftsvilkår og dermed hindre gjengroing av et kulturlandskap som representerer en viktig del av regionens kulturarv og historie.

Tilskudd kan gis for areal langs kysten av Troms godkjent for areal- og kulturlandskapstilskudd gjennom produksjonstilskuddsordninga1 i områder prioritert av Fylkesmannen i Troms.

1Forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket.
§ 5.Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 

A Skjøtsel av bratt areal ved beite

Formålet er å opprettholde drift av bratte jordbruksarealer gjennom kompensasjon for driftsmessige ulemper.

Tilskudd kan gis for beite av bratt areal klassifisert som fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite. Arealet må ha en helling på 1:5 eller brattere. Antall dyr skal være tilstrekkelig og beitetiden lang nok til at arealet får et tydelig beitepreg. 

B Beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten

Formålet er å stimulere til at vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten av Troms blir tatt i bruk til beite for å hindre gjengroing av kulturlandskapet.

Tilskudd kan gis til småfe som beiter på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene i både ferskvann og saltvann og langs kysten av Troms i minst 8 uker. Med vanskelig tilgjengelige områder menes det områder som krever at dyrene fraktes med båt/ferge til eller fra området. Dyr må fraktes til/fra beitet i løpet av søknadsåret for å være berettiget tilskudd. 

C Beite i bygdenært kulturlandskap

Formålet er å vedlikeholde og utvikle bygdenært kulturlandskap.

Tilskudd kan gis til beite på varig beitemark ved gården/tunet eller i bygda. Det gis ikke tilskudd for arealer berettiget produksjonstilskudd. Antall dyr skal være tilstrekkelig og beitetiden lang nok til at arealet får et tydelig beitepreg.

§ 6.Skjøtsel av bratt areal ved slått

Formålet er å opprettholde drift av bratte jordbruksarealer gjennom kompensasjon for driftsmessige ulemper.

Tilskudd kan gis for slått av bratt areal klassifisert som fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite. Arealet må ha en helling på 1:5 eller brattere.

§ 7.Drift av beitelag

Formålet er å legge forholdene til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite.

Tilskudd kan gis til beitelag som har sau, geit eller storfe på beite i utmark minst 8 uker i året. Tilskuddet skal benyttes til fellestiltak for å fremme beitebruken og redusere tap av dyr på beite. Tilskuddet gis per hjemsanka dyr.

§ 8.Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer ved slått (A) og beite (B)

Formålet er å stimulere til bevaring av kulturlandskap preget av tradisjonell jordbruksdrift.

Tilskudd kan gis for skånsom skjøtsel av eng, slåttearealer og beitemark i nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i henhold til prioritering gjort av Fylkesmannen i Troms. Skjøtsel utføres i henhold til godkjent skjøtselsplan.

§ 9.Drift av enkeltseter (a)/fellesseter (b) med melkeproduksjon

Formålet er å ivareta viktige kulturlandskapsverdier knyttet til seterdrift og å opprettholde tradisjonen med setring i fylket.

Tilskudd kan gis til foretak som har hele eller deler av melkeproduksjonen fra geit og/eller ku på seter minimum 4 uker i løpet av sommerhalvåret. Hoveddelen av fôropptaket i seterperioden må skje gjennom beiting. Produksjonen må skje innenfor kvote jf. forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk.

§ 10.(Opphevet ved forskrift 16 mai 2017 nr. 594).
0Opphevet ved forskrift 16 mai 2017 nr. 594.
§ 11.Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

Formålet er å ta vare på kulturminner i jordbrukets kulturlandskap som utgjør en verdifull del av vår felles kulturarv og historie.

Tilskudd kan gis til skjøtsel av kulturminner som er registrert i kulturminnedatabasen Askeladden og som ligger i jordbrukets kulturlandskap. Bygninger omfattes ikke av ordningen. Skjøtsel utføres etter skjøtselsplan som utarbeides i samråd med regional kulturminneforvaltning.

§ 12.Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

Formålet er å stimulere til skjøtsel av stier/landbruksveier på innmark og bygdenær utmark for å legge til rette for og styre ferdsel i jordbrukets kulturlandskap.

Tilskudd kan gis til skjøtsel av stier/landbruksveier på privat grunn på innmark og i bygdenær utmark.

§ 13.Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Formålet er å bidra til at husdyrgjødsel blir spredd på en mer miljøvennlig måte slik at utslipp til luft, avrenning av næringsstoffer til vann og luktulemper blir redusert sammenlignet med spredning ved tradisjonelle metoder. Spredningen skal foregå slik at mest mulig av gjødsla blir tilgjengelig for plantevekst. 

A Nedlegging/nedfelling

Tilskudd kan gis til spredning av husdyrgjødsel i voksende kultur der gjødsla enten blir ført direkte ned i bakken, mekanisk eller ved hjelp av høyt trykk eller den blir ført i slanger eller rør helt nede på bakken. 

B Bruk av slangeutstyr

Dersom det nyttes slangeutstyr til spredning i voksende kultur, kan det i tillegg gis et ekstra tilskudd. Med slangeutstyr menes slanger eller rør som fører gjødsla ut på arealet fram til sprederen. 

C Spredning med rask nedmolding

Tilskudd kan gis til harving/pløying etter overflatespredning av husdyrgjødsel innen fire timer etter spredning, slik at gjødsla dekkes av jord eller blandes i det øverste jordlaget (nedmolding).

Kap. 3. Generelle bestemmelser

§ 14.Retningslinjer og satser

Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner mv. fastsatt av Fylkesmannen i Troms.

§ 15.Søknad og utbetaling

Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Troms. Søknadsfristen er 1. september. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 15. november.

Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1000 kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet. Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

§ 16.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

§ 17.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.

§ 18.Avkortning ved regelverksbrudd

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf. § 21.

§ 19.Avkortning ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som Kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 18.

§ 20.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 19 og § 20.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 21.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016. Samtidig oppheves forskrift 11. mai 2015 nr. 478 om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Troms