Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland

DatoFOR-2016-05-19-518
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse26.05.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-05-21-535
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort26.05.2016   kl. 13.40
KorttittelRMP-forskrift for Nordland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 19. mai 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615.

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med miljøtilskudd i Nordland er å bidra til å redusere klimautslipp og forurensing, og sikre at biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Nordland fylke.

§ 3.Grunnvilkår

Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften kan bare gis til

-foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket, og/eller,
-beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 13. juni 1994 nr. 15.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket har gjødslingsplan som oppfyller kravene i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67.

Kap. 2. Generelle bestemmelser

§ 4.Retningslinjer og satser

Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner mv. fastsatt av Fylkesmannen i Nordland.

§ 5.Miljøtilskudd til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Det kan gis miljøtilskudd til foretak som utfører slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap.

Tilskudd kan gis til:

1.Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap valgt ut av kommunen: Fylkesmannen avgjør hvor mange dekar hver kommune kan fastsette som lokalt verdifulle, setter vilkår for utvelgelsesprosessen og for ordningen. Områdene deles inn i følgende tiltaksklasser:
1.Bygdenært
2.Øyer/holmer/veiløse områder
3.Fjellområde
4.Areal med spesielle verdier

Tilskudd gis per dekar.

2.Slått av veikanter i jordbrukslandskapet: Kantene må grense mot fulldyrka eller overflatedyrka jord som høstes ved slått eller har åkervekster.

Tilskudd gis per meter.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsene, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 6.Miljøtilskudd til beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Det kan gis miljøtilskudd til foretak som utfører beiting av lokalt verdifulle jordbrukslandskap. Ordningen omfatter også jordbrukslandskap som vurderes som verdifulle ut fra andre kriterier enn kun biologiske.

Fylkesmannen avgjør hvor mange dekar hver kommune kan fastsette som lokalt verdifulle, setter vilkår for utvelgelsesprosessen og for ordningen. Områdene deles inn i følgende tiltaksklasser:

1.Bygdenært
2.Øyer/holmer/veiløse områder
3.Fjellområde
4.Areal med spesielle verdier.

Tilskudd gis per dyreenhet.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 7.Miljøtilskudd til drift av beitelag

Godkjente beitelag kan gis tilskudd til drift av laget. Nye beitelag skal godkjennes av kommunen, etter retningslinjer fastsatt av Fylkesmannen.

Tilskuddet beregnes ut fra antall heimsanka dyr, og beiteperioden skal være minst 8 uker.

Fylkesmannen fastsetter egne satser for hest/storfe og småfe, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 8.Miljøtilskudd til skjøtsel av slåttemark

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av slåttemark. Området må være registrert som naturtypen slåttemark i databasen Naturbase og klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet), eller «viktig» (B-lokalitet).

Skjøtsel skal skje i samsvar med egen skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 9.Miljøtilskudd til beite av kystlynghei

Det kan gis miljøtilskudd til beite av kystlynghei. Området må være registrert som naturtypen kystlynghei i databasen Naturbase og klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet), «viktig» (B-lokalitet) eller «lokalt viktige» (C-lokalitet).

Tilskudd gis per dyreenhet.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 10.Miljøtilskudd til slått av biologisk verdifulle arealer

Det kan gis tilskudd til maskinell slått med 4-hjulstraktor i nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket (områdene Engan–Ørnes og Kjelvik, Blomsøy–Hestøy og Skålvær), Vegaøyan verdensarvområde og Røst.

For areal med skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen, skal skjøtsel skje i samsvar med denne.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 11.Miljøtilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer

Det kan gis miljøtilskudd til beite av naturtyper som i Naturbase er klassifisert som «svært viktige» (A-lokalitet) og «viktige» (B-lokalitet).

Nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket (områdene Engan–Ørnes og Kjelvik, Blomsøy–Hestøy og Skålvær), Vegaøyan verdensarvområde og Røst omfattes også av denne tilskuddsordningen.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 12.Miljøtilskudd til friarealer for gås

Det kan gis miljøtilskudd til foretak som lar trekkende hvitkinngås og kortnebbgås beite på fulldyrka eller overflatedyrka arealer uten å bli jaget.

Tilskudd gis per dekar, og med egne satser for lavt, middels og høyt beitetrykk.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsene og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 13.Miljøtilskudd til skjøtsel av gamle enger

Det kan gis tilskudd til manuell slått med 2-hjulstraktor, ljå o.l. i nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket (områdene Engan–Ørnes og Kjelvik, Blomsøy–Hestøy og Skålvær), Vegaøyan verdensarvområde og Røst.

For areal med skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen, skal skjøtsel skje i samsvar med denne.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 14.Miljøtilskudd til hesjing

Det kan gis miljøtilskudd til hesjing.

Tilskuddet gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 15.Miljøtilskudd til skjøtsel av gravminne

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av gravminne. Tiltaket omfatter skjøtsel som beiting og/eller slått i tilknytning til enkeltstående kulturminner som er automatisk freda etter lov om kulturminner.

Kulturminnet skal være registrert som synlig over markoverflaten i databasen Askeladden, og ligge på eller i nær tilknytning til jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite).

Tilskudd gis per kulturminnelokalitet.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 16.Miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt. Tiltaket omfatter skjøtsel som beiting eller slått i tilknytning til gravfelt som er automatisk freda etter lov om kulturminner.

Gravfeltet skal ligge på eller i nær tilknytning til jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite), og være registrert som synlig over markoverflaten i databasen Askeladden.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 17.Miljøtilskudd til skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner.

Kulturminnene skal ligge på eller i nær tilknytning til jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite), og være registrert som synlig over markoverflaten i databasen Askeladden. Tiltaket omfatter skjøtsel av boplasser, hustufter, dyrkingsspor, veifar mv.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 18.Miljøtilskudd til skjøtsel av steingjerder

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av steingjerder i jordbrukslandskapet.

Tilskudd gis per meter.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 19.Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder

Det kan gis miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder. Områdene velges ut av Fylkesmannen etter innspill fra kommunene og i samråd med regional kulturminneforvaltning.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 20.Miljøtilskudd til ugjødsla randsone i eng i prioriterte områder

Det kan gis miljøtilskudd til ugjødsla randsone i eng i prioriterte områder som velges ut av Fylkesmannen. Arealet skal grense til vann eller vassdrag.

Tilskudd gis per meter.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 21.Miljøtilskudd til vegetasjonssone

Det kan gis miljøtilskudd til avsetting av vegetasjonssone langs areal med korn eller poteter/grønnsaker.

Tilskudd gis per meter.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

Som en følge av arbeidet med Vannforskriften, kan Fylkesmannen peke ut prioriterte områder hvor slike tiltak gis en høyere tilskuddssats.

§ 22.Miljøtilskudd til vedlikehold av fangdammer

Det kan gis miljøtilskudd til vedlikehold av fangdammer.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

Som en følge av arbeidet med Vannforskriften, kan Fylkesmannen peke ut prioriterte områder hvor slik skjøtsel gis en høyere tilskuddssats.

§ 23.Miljøtilskudd til spredning i vår/vekstsesongen

Det kan gis miljøtilskudd til spredning av husdyrgjødsel i vår/vekstsesongen.

Tilskuddsordningen omfatter eng som foretaket eier eller leier, og hvor spredning i søknadsåret skjer før siste slått og seinest 15. august.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 24.Miljøtilskudd til bruk av tilførselsslanger

Det kan gis miljøtilskudd til bruk av tilførselslanger ved spredning av husdyrgjødsel.

Tilskudd gis per dekar.

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen, og kan sette nærmere vilkår for ordningen.

§ 25.Søknad og utbetaling

Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Nordland. Søknadsfristen er 20. august. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 1. november.

Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet.

Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden.

Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

§ 26.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften. For tilskudd til spredning i vår/vekstsesongen etter § 23, og for tilskudd til bruk av tilførselsslanger etter § 24, kan det ikke gis dispensasjon etter denne forskriften.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages1 til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet.

1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI.
§ 27.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige.

Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet.

Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.

§ 28.Avkortning ved regelverksbrudd

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf. § 7.

§ 29.Avkortning ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som kommunen, Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 4.

§ 30.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 29 og § 30.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 31.Ikrafttredelse, opphevelse av annen forskrift

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. mai 2015 nr. 535 om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland.