Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket, Hedmark

DatoFOR-2016-06-15-650
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse15.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-2015-06-26-784
Gjelder forHedmark
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18, FOR-2004-12-14-1615
Kunngjort16.06.2016   kl. 12.20
Rettet18.07.2016
KorttittelForskrift om miljøtilskudd i jordbruket, Hedmark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 15. juni 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegeringsvedtak 14. desember 2004 nr. 1615.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til at jordbruket i Hedmark fylke drives miljøforsvarlig og ivaretar kulturlandskapet. Tilskuddet skal samtidig bidra til å fremme matproduksjon gjennom god agronomi, aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for tilskudd til miljøtiltak i Hedmark fylke.

§ 3.Grunnvilkår

Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften kan bare gis til:

-foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket,
-beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret, jf. enhetsregisterloven 13. juni 1994 nr. 15.

For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3.

Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal etter forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler som er brukt i samme forskrift, artikkel 67.

Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

§ 4.Tilskudd til drift av beitelag

Formålet med ordningen er å begrense gjengroing i utmark og legge forholdene til rette for rasjonell utnyttelse av utmarksbeite og å redusere tapet av dyr på utmarksbeite.

Det kan gis tilskudd til:

1)Godkjente beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark i minimum 5 uker i sommerhalvåret.

Ordningen gjelder for sau, geit, hest og storfe.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Det skal føres tilsyn med beitedyrene minimum en gang pr. uke gjennom beitesesongen. Tilsynet må kunne dokumenteres.
§ 5.Tilskudd til skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter

Formålet med ordningen er å hindre gjengroing av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter.

Det kan gis tilskudd til:

1)Slått av artsrike slåttemarker
2)Beite av verdifulle innmarksbeiter.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Slåttemarkene og innmarksbeitene må være kartlagt og klassifisert som nasjonalt eller regionalt verdifulle.1 Innmarksbeitene må være godkjent for produksjonstilskudd av kommunen.
b)Innmarksbeitene må beites minst en gang i vekstsesongen.
c)Artsrike slåttemarker må slås etter blomstring og tidligst 15. juli. På artsrike slåttemarker kan det ikke kjøres med maskiner/redskap som kan gi kjøreskader. Avlinga må fjernes fra arealet.
d)Arealer som beites må ha tilstrekkelig beitetrykk for å hindre gjengroing uten at dette medfører beite- eller tråkkskader.
e)Arealene kan ikke sprøytes eller jordarbeides. Arealer som tidligere er ugjødslet kan ikke gjødsles og gjødselmengden kan ikke økes på arealer som tidligere har vært gjødslet.
f)Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved søknaden.
1Jf. Miljødirektoratet sine kriterier for kartlegging av naturtyper i Norge.
§ 6.Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon

Formålet med ordningen er å ivareta helhetlige setermiljøer og setringa som en viktig kulturbærer.

Det kan gis tilskudd til:

1)Drift av enkeltseter med melkeproduksjon
2)Drift av fellesseter med melkeproduksjon.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Foretaket må ha melkeproduksjon på den enkelte seter i minst 4 uker i sommerhalvåret.
b)Krav til minsteproduksjon er 30 liter pr. dag for kumelk og 15 liter pr. dag for geitmelk.
c)Ved egen foredling må det foreligge godkjenning fra Mattilsynet for salg/omsetning av melkeprodukter.
d)Produksjonen må skje innenfor kvote eller foredles lokalt, jf. forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk.

Det kan bare gis ett tilskudd pr. seter.

§ 7.Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap

Formålet med ordningen er å ivareta viktige kulturlandskapsverdier knyttet til seterområdene.

Det kan gis tilskudd til:

1)Jordbruksareal i seterområder der arealene sammen med seterhusene utgjør et helhetlig setermiljø.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Arealene må høstes ved slått eller beite minst en gang i vekstsesongen.
b)Arealer som beites må ha tilstrekkelig beitetrykk for å hindre gjengroing uten at dette medfører beite- eller tråkkskader.
c)Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved søknaden.
§ 8.Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminne

Formålet med ordningen er å hindre gjengroing, ivareta og å synliggjøre automatisk freda kulturminner og kulturmiljøer.

Det kan gis tilskudd til:

1)Skjøtsel av gravminne
2)Skjøtsel av gravfelt
3)Skjøtsel av andre utvalgte automatisk freda kulturminner.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Kulturminnet må ligge på eller i nær tilknytning til jordbruksarealer og være registrert i Riksantikvarens database «Askeladden».
b)Arealene må skjøttes ved slått eller beite minst en gang i vekstsesongen.
c)Arealer som beites må ha et tilstrekkelig beitetrykk for å hindre gjengroing uten at dette skader kulturminnet.
d)Det kan ikke brukes maskiner/redskap som kan skade kulturminnet.
e)Kulturminnet må være godt synlig på overflata og kan ikke være sterkt skadet eller ødelagt.
f)Kart der omsøkte kulturminne er inntegnet må legges ved søknaden.

Kap. III Ordninger for tiltak mot forurensning

§ 9.Grunnvilkår

For å motta tilskudd for tiltak mot forurensning må søker oppfylle følgende vilkår:

1)Det kan ikke brennes halm om høsten på noe av det arealet foretaket disponerer.
2)Det kan ikke brennes halm på søn- og helligdager om våren på noe av det arealet foretaket disponerer.
3)Ved brenning av halm om våren må det tas nødvendige sikkerhetstiltak.
§ 10.Tilskudd til utsatt jordarbeiding

Formålet med ordningen er å redusere erosjon og arealavrenning fra jordbruksarealer og å øke lagringen av karbon i jord.

Det kan gis tilskudd til:

1)Stubbåker på arealer som har vært nyttet til korn, oljevekster, erter, frøeng siste høsteår, grønngjødsling og grønnfôrvekster sådd med liten radavstand.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Arealer det er mottatt tilskudd for kan ikke jordarbeides før 1. mars året etter.
b)Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved søknaden.
c)Arealene må være i;
-erosjonsklasse 3 og 4 eller
-erosjonsklasse 1 og 2 innenfor nedbørsfelt prioritert av Fylkesmannen.
§ 11.Tilskudd til grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner

Formålet med ordningen er å redusere tapet av jord og næringsstoffer til vann og å redusere faren for utlekking av plantevernmidler.

Det kan gis tilskudd i eller mot åpenåkerarealer til:

1)Grasdekte vannveier i forsenkninger i terrenget der det kan forekomme konsentrert overflateavrenning.
2)Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag og kanaler ut over kravet i forskrift om produksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i jordbruket § 4.
3)Grasdekte vegetasjonssoner (striper) på tvers av fallet.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner må ha en bredde på minimum 8 meter.
b)Grasveksten må være godt etablert og gi god beskyttelse mot erosjon om høsten.
c)Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag og kanaler må slås eller beites innen 1. oktober.
d)Grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner på tvers av fallet kan ikke sprøytes om høsten.
e)Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag og kanaler kan ikke gjødsles eller sprøytes.
f)Kart der omsøkte tiltak er inntegnet må legges ved søknaden.
§ 12.Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer

Formålet med ordningen er å bidra til å fange opp jord og næringsstoffer fra overflatevann.

Det kan gis tilskudd til:

1)Fjerning av sedimenter fra fangdammer og andre gårdsdammer.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Rensking må skje utenom hekketiden for fugl.
b)Kart der omsøkte tiltak, rensket areal og tidspunkt for rensking er avmerket.
§ 13.Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Formålet med ordningen er å redusere tapet av næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft og å redusere luktulempene ved spredning av husdyrgjødsel.

Det kan gis tilskudd til arealer der det:

1)spres husdyrgjødsel med rask nedmolding på åpen åker om våren.
2)spres husdyrgjødsel i voksende kultur om våren eller i vekstsesongen. Voksende kultur er i denne sammenheng eng, frøeng eller høstkorn.
3)spres husdyrgjødsel med tilførselsslanger fra lager til spreder i forbindelse med spredning etter punkt 1) og 2).

Det kan gis tilskudd for en spredning pr. areal pr. vekstsesong.

Det enkelte foretak kan enten motta tilskudd til spredning på åpen åker med rask nedmolding eller tilskudd til spredning i voksende kultur.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)All husdyrgjødsel som foretaket disponerer, må lagres og brukes i henhold til forskrift 4. juli 2003 nr. 951. om gjødselvarer mv. av organisk opphav.
b)Husdyrgjødsel som er spredd ved nedlegging eller bredspredning i åpen åker, må moldes ned innen 2 timer.
c)Minst 75 % av all husdyrgjødsel som foretaket disponerer må spres om våren eller i vekstsesongen.
d)Ved spredning i voksende kultur må arealet høstes eller beites etter spredning samme år.
e)Ved spredning i åpen åker kan det ikke være spredd husdyrgjødsel på arealet etter siste høsting året før.
f)Sprededato, faktisk spredd mengde og nedmoldingstidspunkt må kunne dokumenteres.
g)Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved søknaden.
§ 14.Tilskudd til ugrasharving og hypping/radrensing

Formålet med ordningen er å bidra til å redusere miljøbelastningen av plantevernmidler.

Det kan gis tilskudd til:

1)Arealer med korn, annet frø til modning og radkulturer som ugrasharves eller hyppes/radrenses.

Ordningen gjelder ikke arealer Debio har klassifisert som karensareal eller økologisk drevet.

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt:

a)Arealene må ugrasharves eller hyppes/radrenses minst en gang i løpet av vekstsesongen og på en slik måte at det har tilfredsstillende effekt på ugraset.
b)Det kan ikke brukes ugrasmidler på omsøkte arealer før etter høsting.
c)Kart der omsøkte arealer er inntegnet samt dato(er) for ugrasharving eller hypping/radrensing må legges ved søknaden.

Kap. IV. Generelle bestemmelser

§ 15.Retningslinjer og satser

Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, definisjoner mv. fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark.

§ 16.Søknad og utbetaling

Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark. Søknadsfristen er 1. oktober. For tilskudd til beitelag er søknadsfristen 20. oktober.

Ved for sent fremsatt søknad vil det beregna tilskuddet bli redusert med 1.000 kroner pr. virkedag etter fristens utløp og inntil 20 virkedager. Søknader som fremsettes senere enn 20 virkedager etter fristen vil bli avvist.

Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.

§ 17.Administrasjon, dispensasjon og klage

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan etter søknad i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen, jf. lov 10. februar 1967. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.

§ 18.Opplysningsplikt og kontroll

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.

§ 19.Avkorting ved regelverksbrudd

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.

Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller helt kreves tilbakebetalt, jf. § 22.

§ 20.Avkorting ved feilopplysninger

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke overholder de frister som kommunen, fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 20.

§ 21.Tilbakebetaling og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 19 og § 20.

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. juni 2016. Samtidig oppheves forskrift 26. juni 2015 nr. 784 om tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket, Hedmark.