Forskrift om tilskudd til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell i Nord-Trøndelag reinbeiteområde i 2016/2017

DatoFOR-2016-06-21-747
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endretFOR-2016-07-01-885
Endrer
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelReindriftsavtalen
Kunngjort23.06.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om tilskudd til fjerning av gjerde

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2016 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen. Endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 885.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å bidra til fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell som er til hinder og skade for vilt og personer som ferdes i naturen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder fjerning av gammelt gjerdemateriell i Nord-Trøndelag reinbeiteområde i 2016/2017. Fylkesmannen i dette reinbeiteområdet kan innvilge tilskudd til reinbeitedistrikter som søker om økonomisk støtte til fjerning av gammelt gjerdemateriell. Gjerdemateriell som er oppført etter konvensjon med annen stat, er ikke omfattet av denne forskriften.

§ 3.Vilkår for tilskudd

Distriktets søknad må inneholde kart og bilder som viser beliggenheten til gjerdemateriellet. I søknaden skal det gis et overslag over kostnadene ved fjerning av gjerdemateriellet.

Distriktet må forplikte seg til å levere netting, ståltråd og impregnerte gjerdestaur som fjernes til nærmeste godkjente mottak.

Fjerning av gjerdemateriell kan igangsettes når søknaden er godkjent av fylkesmannen.

0Endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 885.
§ 4.Satser

Tilskudd til vederlag for enkeltpersoners arbeidsinnsats kan maksimalt utgjøre kr 150 pr. time.

For dekning av leie av enkeltpersoners transportmidler og annet utstyr anvendes statens satser.

§ 5.Behandling av søknaden

Fylkesmannen skal foreta en befaring av området som gjerdemateriellet befinner seg i, og deretter fastsette tilskuddets størrelse ut fra et overslag av kostnadene med å fjerne gjerdet. Fylkesmannen utarbeider kostnadsoverslaget etter innspill fra distriktet på kostnadsoverslag i søknaden. I kostnadsoverslaget skal følgende forhold vurderes:

1)Type gjerde,
2)Type gjerdemateriell som er brukt til gjerdet,
3)Lokalisering,
4)Avstand fra vei,
5)Kostnadene for å bringe gjerdemateriell til godkjent mottak,
6)Antall timer egenarbeid.

Fylkesmannen kan godkjenne distriktets søknad etter at befaring er foretatt og tilskuddets størrelse er fastsatt. Fylkesmannen kan innvilge inntil 80 prosent tilskudd av godkjent kostnadsoverslag til fjerning av gammelt gjerdemateriell.

§ 6.Utbetaling

Fylkesmannen utbetaler tilskuddet når søker har dokumentert at gjerdemateriellet er fjernet.

Fjerning av gjerdemateriell dokumenteres ved innsending av kart og bilder av området som gjerdet er fjernet fra, og ved innsending av kvittering for levering av materialet til godkjent mottak.

§ 7.Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

§ 8.Retting av feilutbetalinger

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

§ 9.Avkorting mv.

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til Reindriftsmyndighetenes vedtak driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

0Endret ved forskrift 1 juli 2016 nr. 885.
§ 10.Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 8 eller avkorting etter § 9, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra bevilgende organer som utspringer av ordninger over reindriftsavtalen kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren.

Dersom tilskuddmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3.

§ 11.Klageadgang

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens bestemmelser.

§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2016.