Forskrift om hundehold, Hemnes kommune, Nordland

DatoFOR-2016-06-23-883
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse07.07.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-06-26-1850
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-2003-07-04-74-§6, LOV-2003-07-04-74-§11
Kunngjort07.07.2016   kl. 14.00
KorttittelForskrift om hundehold, Hemnes

Hjemmel: Fastsatt av Hemnes kommunestyre 23. juni 2016 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11.

§ 1.Sikring av hund

I tillegg til denne forskriften gjelder hundelovens bestemmelser angående sikring av hund i Hemnes kommune.

§ 2.Om båndtvang

Hunden skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet

A)i tilknytning til boligområder og handleområder (hundelovens § 6 annet ledd bokstav a).
B)i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, lekeplasser, idrettsanlegg, offentlige badeplasser og lysløyper (hundelovens § 6 annet ledd bokstav b).
C)i tidsrommet 1. april til og med 31. oktober (hundelovens § 6 femte ledd bokstav e). Denne båndtvang gjelder ikke for
-hunder som nyttes til reindrift
-gjeterhunder i landbruket
-jakthunder som under lovlig jakt og/eller lovlig trening godtgjøres å være ledsaget på en forsvarlig måte av eier eller besitter.
§ 3.Om skoler og barnehager

Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleplasser. Bestemmelsen gjelder ikke blinde og svaksyntes bruk av førerhund (hundelovens § 6 fjerde ledd).

§ 4.Om renhold

Hundeholder plikter straks å fjerne ekskrementer som hans eller hennes hund etterlater seg på offentlig sted. Avføring eller oppkast fra hund på offentlig sted skal ikke kastes i naturen. Med offentlig sted forstås anlegg eller annet sted som har alminnelig ferdsel eller er bestemt for alminnelig ferdsel, herunder veg, gate, fortau, sti, park og torg/plass, bru, brygge, kai og strand.

Hundehold skal ikke krenke alminnelig ro og orden med vedvarende bjeffing eller annen utfordrende eller truende atferd.

§ 5.Om ekstraordinær båndtvang

Rådmannen gis rett til å innføre ekstraordinær båndtvang ved vanskelige snøforhold når det gjøres for å verne hjorteviltet (hundelovens § 6 annet ledd bokstav f).

§ 6.Om unntak fra sikringsreglene

Rådmannen kan etter søknad gi unntak fra bestemmelsene i denne forskrift samt båndtvangsbestemmelsene i hundelovens § 4 og § 6.

§ 7.Straff

Straff er regulert i hundelovens § 28.

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft når den kunngjøres i Norsk Lovtidend. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2007 nr. 1850 om båndtvang m.m., Hemnes kommune, Nordland.