Forskrift om hundehold, Risør kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2016-09-15-1267
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse03.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forRisør kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-2003-07-04-74
Kunngjort03.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om hundehold, Risør

Hjemmel: Fastsatt av Risør kommunestyre 15. september 2016 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven).

§ 1.Formål:

Risør kommune ønsker gjennom denne forskrift å:

a)fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til miljø, sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.
b)redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.
c)forhindre at kommunens innbyggere og besøkende, spesielt barn, blir skremt av hunder.
§ 2.Virkeområde og definisjon:

Denne forskrift gir sammen med hundeloven regler for hundeholdet i Risør kommune.

§ 3.Om båndtvang:

Hunder skal i følgende områder i Risør kommune holdes i bånd, eller være forsvarlig innestengt/inngjerdet:

a)i tilknytning til boligområder og handleområder
b)i parker, anlegg for lek, idrett og sport eller rekreasjon
c)på følgende bestemte/angitte turstier, turveier, utsiktspunkt og badeplasser
-Idrettsanleggene i kommunen.
-Hele Urheia, inkl. badeplasser, gapahuk og festningsanlegget.
-Randvik–Flisvikastien.
d)På følgende holmer/badeplasser i skjærgården:
-Alle kommunale øyer.
-Randvik badeplass Østre og Vestre.
-Linpon.
-Mindalen.
-Saltbuholmen.
-Karolina badeplass.
-Risøya og Store Vardøya unntas båndtvang i perioden 21. august–23. desember i forbindelse med trening av unghunder i henhold til gjeldende viltforvaltningsplan.
-I henhold til godkjent viltforvaltningsplan inngått med Risør Jeger og fiskerforening, Tryta, gis foreningen tillatelse til bruk av løs hund på alle øyer i forbindelse med jakt/fangst av rovdyr/rådyr i perioden 1. oktober–1. april, forutsatt at husdyreier informeres slik at dyrene kan samles i sankehager for å unngå stress/skader.
-Store Vardøya unntas båndtvang i forbindelse med trening av unghunder i henhold til gjeldende viltforvaltningsplan, forutsatt at husdyreier informeres slik at dyrene kan samles i sankehager for å unngå stress/skader.
e)Rådmannen kan under ekstraordinære forhold utvide båndtvangen til hele året og for hele kommunen.
§ 4.Merking av hund

Hund skal være utstyr med halsbånd med navn, adresse og telefonnummer til eieren eller den som har ansvaret for hunden.

§ 5.Forbud mot hunder på særskilt områder

I Risør kommune har hunder ikke adgang til

a)skoleområdene (gjelder ikke veien over barne- og ungdomsskolen i Risør, fra bussholdeplassen i Grønningveien til Caspersensvei)
b)kommunale barnehager
c)Hasdalparken
d)Sagjordet badeplass/lekeplass/ballbinge
c)kirkegårder og gravplasser/urnelunder.

Bestemmelsen gjelder ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder), eller tjenestehunder i arbeid.

Rektor/barnehagestyrer kan gi dispensasjon i særlige tilfeller for den enkelte skole/barnehage.

Pårørende med hund har anledning til å ta denne med, i bånd, ved gravbesøk.

§ 6.Om ro, orden og renhold
a)Personer med ansvar for hund, skal straks fjerne ekskrementer fra sin hund på fortau, gater, veier, plasser, rabatter, bru, brygge, strand, lekeplasser, parker eller annet sted som er alminnelig benyttet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Det er ikke tillatt å etterlate poser med hundeekskrementer andre steder enn i offentlig renovasjonsordning.
b)Hundeeier eller den som har ansvaret for hund, plikter å unngå at hunden skaper sjenerende støy og lukt for omgivelsene.
§ 7.Dispensasjon

Rådmannen kan etter skriftlig søknad, i særlige tilfeller, dispensere fra bestemmelsene i § 3 i denne forskrift, ved gjennomføring av spesielle arrangement.

§ 8.Sanksjoner

Brudd på denne forskrift er straffbart og kan straffes i tråd med straffebestemmelsen i lov om hundehold § 28.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.