LF-2016-197180

InstansFrostating lagmannsrett - Kjennelse
Dato2017-01-06
PublisertLF-2016-197180
StikkordSivilprosess. Selskaper. Akjseselskap. Saksbehandlingsfeil. Opphevelse. Aksjeloven § 16-15 første ledd nr. 4. Tvisteloven § 29-1 annet ledd bokstav a, jf. § 29-23 tredje ledd 1. punktum.
SammendragAnke over kjennelse om tvangsoppløsning av aksjeselskap grunnet i manglende årsregnskap og årsberetning. Selskapet var allerede besluttet oppløst i ekstraordinær generalforsamling, da tingretten avsa sin kjennelse. Dette var imidlertid ikke meldt til Brønnøysundregistrene. Det forelå saksbehandlingsfeil ved at varsel om tvangsoppløsning ikke var mottatt av selskapet. Forsendelsene var kommet i retur til Regnskapsregisteret. Tingrettens kjennelse ble opphevet.
Henvisninger: Aksjeloven (1997) §16-15 | Tvisteloven (2005) §29-21
SaksgangSør-Trøndelag tingrett TSTRO-2016-89156 - Frostating lagmannsrett LF-2016-197180 (16-197180ASK-FROS).
ParterK BERGH KONSULT AS (advokat Knut Georg Fallrø) mot K BERGH KONSULT AS, dets tvangsoppløsningsbo (advokat Nils Håkon Risberg).
ForfatterLagdommer Marit Forsnes, lagdommer Mats Stensrud og lagdommer Sissel Finstad.
Henvisninger i teksten Aksjeloven (1997) §16-16, §16-17 | Tvisteloven (2005) §20-12, §29-21, §29-23

Saken gjelder anke over kjennelse om tvangsoppløsning av et aksjeselskap, jf. aksjeloven § 16-15 første ledd nr. 4.

Sør-Trøndelag tingrett avsa 18. november 2016 slik kjennelse:

«Frostating lagmannsrett har 29.05.2016 mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at ovennevnte aksjeselskap ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2014 som registeret kan godkjenne, innen den fristen som registeret har kunngjort. Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet. Retten tok kontakt med Regnskapsregistert 18.11.2016 og fikk tilbakemelding om at forholdet ikke var rettet opp.

Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16-15 (1) nr. 4 er etter dette til stede.

SLUTNING

K BERGH KONSULT AS, organisasjonsnummer 976943899, Danielsbakerveita 5 d 6, 7010 TRONDHEIM, oppløses.»

Advokat Nils Håkon Risberg ble oppnevnt som bostyrer.

K Bergh Konsult AS ved styreleder Knut Bergh har 28. november 2016 anket kjennelsen til Frostating lagmannsrett. Det foreligger tilsvar fra bostyrer og en uttalelse fra Regnskapsregisteret. Saken ble mottatt av lagmannsretten 7. desember 2016.

K Bergh Konsult AS har i korte trekk anført:

Vilkårene for tvangsoppløsning var ikke oppfylt da selskapet allerede var besluttet oppløst, jf. aksjeloven § 16-15 annet ledd jf. § 16-17.

Selskapet ble besluttet avviklet ved ekstraordinær generalforsamling 13. november 2016. Styreleder Bergh hadde ikke mottatt merknader om selskapet fra Brønnøysundregistrene før protokollen for avholdt generalforsamling ble sendt til Altinn 22. november 2016. Han mottok da melding om at selskapet ikke kunne oppløses da det allerede var registrert tvangsoppløst.

Manglende årsregnskap og årsberetning, som var årsaken til kravet om oppløsning, er nå innsendt.

I alle tilfeller er nødvendig varsel etter § 16-16 ikke sendt/kunngjort. Selskapet har aldri mottatt noe varsel om tvangsoppløsning fra Regnskapsregisteret. Det kan ikke besluttes tvangsoppløsning uten at nødvendig varsel er «kommet frem» til selskapet ved styrets leder. Det vises til LF-2014-127475. Dette er en saksbehandlingsfeil som medfører at kjennelsen må oppheves.

K Bergh Konsult AS har lagt ned slik påstand:

«1.Tingrettens kjennelse oppheves.
2.Sakskostnader fra det offentlige tilkjennes.»

K Bergh Konsult AS tvangsoppløsningsbo v/bostyreren har vist til at styreleder Bergh opplyste i første møte at generalforsamlingen i selskapet hadde besluttet oppløsning 13. november 2016. Det er ikke utført ytterligere boarbeid etter dette. Det er ikke anmeldt krav i boet. Boet har ingen særskilt interesse i sakens utfall.

Det er ikke lagt ned påstand.

Regnskapsregisteret er ikke part i saken, men har gitt en redegjørelse om varslingen av selskapet i brev av 8. desember 2016.

Lagmannsretten bemerker:

Sør-Trøndelag tingrett mottok 29. mai 2016 melding fra Regnskapsregisteret om at K Bergh Konsult AS ikke hadde sendt inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2014. Som det fremgår av kjennelsen, var manglene ikke rettet 18. november 2016 da kjennelsen om tvangsoppløsning ble avsagt.

I ekstraordinær generalforsamling, ved styreleder og eneaksjonær Knut Bergh, ble det besluttet oppløsning av selskapet 13. november 2016. Selskapet sendte varsel om dette til Brønnøysundregistrene 22. november 2016, men da var selskapet allerede besluttet oppløst av tingretten. Det var i utgangspunkt ikke feil av tingretten å oppløse selskapet så lenge selskapets beslutning ikke var meldt til Brønnøysundregistrene.

Lagmannsretten har imidlertid kommet til at det foreligger saksbehandlingsfeil knyttet til at varsel om tvangsoppløsning ikke var mottatt av selskapet.

Tingretten har en begrenset rolle når det gjelder saksbehandlingen forut for oppløsningskjennelsen, jf. aksjeloven § 16-17. Det er Foretaksregisteret, eller Regnskapsregisteret når det gjelder manglende innsendelse av regnskap, som skal stå for varsling av selskapet, jf. aksjeloven § 16-16.

I dette tilfellet forsøkte Regnskapsregisteret å sende varsel til selskapet 27. februar 2016 om at pliktig årsregnskap ikke var sendt inn. Varselet ble sendt til selskapets adresse i Danielsbakerveita 5 D 6, som er selskapets registrerte adresse i Foretaksregisteret, men det kom i retur. Det ble deretter sendt styreleders folkeregistrerte adresse i Danielsbakerveita 7 i Trondheim. Også denne gang kom varselet i retur. Varselet ble deretter kunngjort hos Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Etter utløpt frist ble tingretten gitt varsel med kopi til selskapet og styreleders registrerte adresser, men også disse varslene kom i retur til Regnskapsregisteret, slik dette fremgår av dets brev av 8. desember 2016.

Det er på det rene at selskapet ved styreleder ikke har mottatt noen av varslene som er sendt selskapet. Alle har kommet i retur til Regnskapsregisteret.

I Rt-2009-414 kom Høyesteretts ankeutvalg til at kravet i aksjeloven § 16-16 om å varsle selskapet, må forstås slik at varselet må være kommet frem til adressaten, jf. avsnitt 18. Høyesterett opphevet her lagmannsrettens kjennelse som la til grunn at det ikke kunne innfortolkes noe krav i aksjeloven § 16-16 første ledd om at det varselet som er sendt direkte til selskapet, faktisk er mottatt. Dette var feil lovforståelse i følge Høyesterett, jf. avsnitt 17 - 18:

«... .I praksis vil det være mange selskaper som ikke følger med på kunngjøringer. Det er videre ikke helt uvanlig at årsaken til at et varsel ikke er mottatt av adressaten, skyldes feil som adressaten ikke kan klandres for, som feil begått av postverket. Den fremste rettsikkerhetsgarantien vil derfor ligge i et krav om at selskapet har mottatt varselet.

Utvalget har funnet tolkningen av § 16-16 tvilsom, men mener at rettssikkerhetshensyn bør tillegges avgjørende vekt. § 16-16 må etter dette forstås slik at varselet må være kommet frem til adressaten ...»

Etter dette er lagmannsrettens konklusjon at det foreligger en saksbehandlingsfeil som må føre til at tingrettens kjennelse må oppheves, jf. tvisteloven § 29-21 annet ledd bokstav a, jf. § 29-23 tredje ledd første punktum.

Den ankende part har krevd tilkjent sakskostnader fra det offentlige. Staten kan idømmes ansvar for sakskostnader etter tvisteloven § 20-12, men vilkårene er strenge. Tapet kan bare erstattes av staten dersom retten har vært vesentlig å bebreide, jf. § 20-12 første ledd bokstav b. Det er ikke oppfylt her i det en medvirkende årsak til at varsel ikke kom frem var ankende parts manglende melding om adresseendring, og sakskostnader tilkjennes ikke.

Kjennelsen er enstemmig 

Slutning 

1.Tingrettens kjennelse oppheves.
2.Sakskostnader for lagmannsretten fra det offentlige tilkjennes ikke.