OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter konkurranseloven.

DatoFOR-2004-04-16-631
DepartementArbeids- og administrasjonsdepartementet
PublisertI 2004 hefte 5 s 816
Ikrafttredelse16.04.2004, 01.05.2004
EndrerFOR-1993-11-12-1022
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§7, LOV-2004-03-05-12-§8, LOV-2004-03-05-12-§10, LOV-2004-03-05-12-§14, LOV-2004-03-05-12-§16, LOV-2004-03-05-12-§17, LOV-2004-03-05-12-§18, LOV-2004-03-05-12-§23, LOV-2004-03-05-12-§24, LOV-2004-03-05-12-§25, LOV-2004-03-05-12-§28, LOV-2004-03-05-12-§29, LOV-2004-03-05-12-§31, LOV-2004-03-05-12-§33, LOV-2004-03-05-12-§32
Kunngjort20.04.2004
Journalnr2004-0613
KorttittelDeleg. til AAD etter konkurranseloven

Fastsatt kgl.res. 16. april 2004 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 7 tredje ledd, § 8 annet ledd annet punktum og tredje ledd, § 10 fjerde ledd første punktum, § 14, § 16 femte ledd tredje punktum, § 17 femte ledd, § 18 femte ledd, § 23 annet punktum, § 24 femte ledd, § 25 femte ledd, § 28 tredje ledd, § 29 sjette ledd, § 31 annet ledd, § 33 første, annet og fjerde ledd og § 32. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I

Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis myndighet til å vedta forskrifter etter konkurranseloven § 7 tredje ledd, § 8 annet ledd annet punktum og tredje ledd, § 10 fjerde ledd første punktum, § 14, § 16 femte ledd tredje punktum, § 17 femte ledd, § 18 femte ledd, § 23 annet punktum, § 24 femte ledd, § 25 femte ledd, § 28 tredje ledd, § 29 sjette ledd, § 31 annet ledd og § 33 første, annet og fjerde ledd.

II

Bestemmelsen under del I trer i kraft straks.

III

Vedtak 12. november 1993 nr. 1022 om ikrafttredelse av lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven). Delegering av myndighet, oppheves.

IV

Bestemmelsen under del III trer i kraft 1. mai 2004.