OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om førerkort m.m. (implementering av 3. førerkortdirektiv)

DatoFOR-2011-03-08-259
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2011 hefte 3 s 370
Ikrafttredelse19.01.2013
EndrerFOR-2004-01-19-298
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§24, LOV-1965-06-18-4-§26, LOV-1965-06-18-4-§27, LOV-1965-06-18-4-§28, LOV-1965-06-18-4-§30, LOV-1965-06-18-4-§43, FOR-2003-09-29-1196
Kunngjort11.03.2011   kl. 15.30
Rettet29.01.2013 (se nederst)
Journalnr2011-0175
KorttittelEndr. i førerkortforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 8. mars 2011 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 24, § 26, § 27, § 28, § 30 og § 43, jf. delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24f (direktiv 2006/126/EF).

I

I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer: 

§ 2-2 skal lyde:

§ 2-2. Kjøretøykategorier m.m.

Med mindre annet fremgår av denne forskrift, gjelder definisjonene i kjøretøyforskriften 4. oktober 1994 nr. 918.

Med mindre annet fremgår av denne forskrift, skal den kjøretøykategori som fremgår av vognkortet legges til grunn.

For øvrig gjelder følgende definisjoner:

1.Motorvogn: Ethvert motordrevet kjøretøy som normalt brukes til transport av personer eller gods på veg eller til å trekke kjøretøy som brukes til transport av personer eller gods på veg. Definisjonen omfatter også trolleybuss, men ikke traktor og motorredskap.
2.Motorsykkel: Motorvogn registrert som motorsykkel i henhold til kjøretøyforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy. Motorsykkel er motorvogn med to hjul med eller uten sidevogn.
3.Trehjuls motorsykkel (motor tricycle): motorvogn med tre symmetrisk plasserte hjul, slagvolum over 50 cm³ og konstruktiv hastighet over 45 km/t.
4.Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt.
5.Lett motorsykkel: Motorsykkel som har et slagvolum på høyst 125 cm³, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg.
6.Moped: Motorvogn som er registrert som moped i henhold til kjøretøyforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy.
7.Tilhenger: Kjøretøy som definert i kjøretøyforskriften eller tidligere forskrifter om kjøretøy. I forhold til førerett beskrevet i kap. 3, regnes tilhengerredskap også som tilhenger.
8.Kjøretøy med automatgir: Kjøretøy uten koplingspedal (eller koplingshendel som betjenes manuelt for klasse A, A1 eller A2). 

§ 3-1 skal lyde:

§ 3-1. Førerkortklasser - oversikt, minstealder

Førerett kan i Norge erverves i følgende internasjonale klasser og med følgende krav om minstealder m.m.:

1.Klasse AM - moped - 16 år, men 18 år for tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) over 150 kg
2.Klasse A - Motorsykkel, direkte erverv - 24 år
3.Klasse A - motorsykkel, etappevis erverv - 20 år forutsatt minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2, ellers kreves det minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2 før fylte 24 år. Minstealderen er dog 21 år for trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW
4.Klasse A2 - mellomtung motorsykkel - 18 år
5.Klasse A1 - lett motorsykkel - 16 år
6.Klasse B - personbil, varebil - 18 år
7.Klasse C - lastebil - 21 år
8.Klasse C1 - lett lastebil - 18 år
9.Klasse D - buss - 24 år
10.Klasse D1 - minibuss - 21 år
11.Klasse BE - tilhenger til klasse B - 18 år
12.Klasse CE - tilhenger til klasse C - 21 år
13.Klasse C1E - tilhenger til klasse C1 - 18 år
14.Klasse DE - tilhenger til klasse D - 24 år
15.Klasse D1E - tilhenger til klasse D1 -21 år.

Minstealderen for utstedelse av førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E kan være lavere for person som har påbegynt eller fullført godkjent opplæring etter yrkessjåførforskriften av 16. april 2008 nr. 362.

Førerett i klasse AM kan for kjøring i Norge være begrenset ved påføring av de nasjonale kodene 145, 146 og 147.

Førerett i klasse B1 (firehjuls motorsykkel) kan utstedes ved innbytte, fornyelse eller duplikat av tilsvarende førerkortklasse utstedt i annen EØS-stat. Minstealderen er 18 år.

Førerett i Norge kan erverves i følgende nasjonale klasser og med følgende krav om minstealder:

1.Klasse S - beltemotorsykkel -16 år, men 18 år hvis beltemotorsykkelen har et forhold mellom effekt og egenvekt på over 0,2 kW/kg
2.Klasse T - traktor, begrenset totalvekt - 16 år når traktor med eller uten tilhenger har samlet tillatt totalvekt på høyst 25 000 kg
3.Klasse T - traktor, ubegrenset totalvekt - 21 år eller 2 års kjøreerfaring med klasse T.

Nasjonale førerrettigheter er gyldige for kjøring i utlandet i den grad disse aksepteres av vedkommende myndigheter. 

§ 3-2 skal lyde:

§ 3-2. Førerett i klasse A

Førerett i klasse A gjelder for:

1.Motorsykkel med eller uten sidevogn
2.Trehjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW
3.Moped.

I Norge omfatter føreretten også føring av tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm³. Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet. 

§ 3-3 skal lyde:

§ 3-3. Førerett i klasse A2

Førerett i klasse A2 gjelder for:

1.Motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har en effekt på høyst 35 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg. Etter nedtrimming kan motorsykkelens tidligere effekt ha vært høyst det dobbelte av nåværende effekt
2.Trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW
3.Moped.

I Norge omfatter føreretten også føring av tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm³. Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet. 

§ 3-4 skal lyde:

§ 3-4. Førerett i klasse A1

Førerett i klasse A1 gjelder for:

1.Lett motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har et slagvolum på høyst 125 cm³, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg
2.Trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW
3.Moped. 

§ 3-5 skal lyde:

§ 3-5. Førerett i klasse B

Førerett i klasse B gjelder for:

1.Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med en tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg og godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3 500 kg.
4.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 4 250 kg og vedkommende har fellesskapskode 96 påført førerkortet.
5.Firehjuls motorsykkel.
6.Moped.

I Norge omfatter føreretten også føring av:

1.Traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatt totalvekt er høyst 3 500 kg, eventuelt med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t.
2.Beltebil med eller uten tilhengerslede.
3.Tilhenger til firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm³ når tillatt totalvekt for tilhengeren er høyst 750 kg. Trekkvognen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet. 

§ 3-6 skal lyde:

§ 3-6. Førerett i klasse B1 eller klasse B kode 73

Førerett i klasse B1 (klasse B kode 73) gjelder for firehjuls motorsykkel og for moped.

I Norge omfatter føreretten også føring av eventuell tilhenger til firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm³. 

§ 3-7 skal lyde:

§ 3-7. Førerett i klasse C

Førerett i klasse C gjelder for førerett i klasse B og for:

1.Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap generelt, eventuelt med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t. 

§ 3-8 skal lyde:

§ 3-8. Førerett i klasse C1

Førerett i klasse C1 gjelder for førerett i klasse B og for:

1.Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg, men høyst 7 500 kg, og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatte totalvekt er over 3 500 kg, men høyst 7 500 kg, eventuelt med tilhenger når kjøretøyenes konstruktive hastighet er høyst 40 km/t. 

§ 3-9 skal lyde:

§ 3-9. Førerett i klasse D

Førerett i klasse D gjelder for førerett i klasse B og for:

1.Motorvogn godkjent for transport av flere enn 8 passasjerer i tillegg til fører.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3.Leddbuss. 

§ 3-10 skal lyde:

§ 3-10. Førerett i klasse D1

Førerett i klasse D1 gjelder for førerett i klasse B og for:

1.Motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører. Motorvognens lengde må ikke overskride 8 m.
2.Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. 

§ 3-11 skal lyde:

§ 3-11. Førerett i klasse BE

Førerett klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 3 500 kg.

I Norge omfatter førerretten også føring av traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. 

§ 3-12 skal lyde:

§ 3-12. Førerett i klasse CE

Førerett i klasse CE gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-7 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap generelt, eventuelt med tilhenger. 

§ 3-13 skal lyde:

§ 3-13. Førerett i klasse C1E

Førerett i klasse C1E gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-8 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Vogntogets samlede tillatte totalvekt må ikke overstige 12 000 kg. Føreretten gjelder også for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 (klasse B) og tilhenger med tillatt totalvekt over 3 500 kg forutsatt at vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overstiger 12 000 kg.

I Norge omfatter føreretten også føring av traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatte totalvekt er over 3 500 kg, men høyst 7 500 kg, eventuelt med tilhenger. 

§ 3-14 skal lyde:

§ 3-14. Førerett i klasse DE

Førerett i klasse DE gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-9 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. 

§ 3-15 skal lyde:

§ 3-15. Førerett i klasse D1E

Førerett i klasse D1E gjelder for klasse BE og for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-10 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. 

§ 3-16 skal lyde:

§ 3-16. Førerett i klasse AM

Førerett i klasse AM gjelder for moped som definert i denne forskrift § 2-2.

I Norge kan føreretten i klasse AM være begrenset ved påføring av nasjonale koder. Kode 145 og kode 146 gjelder bare for føring av tohjuls moped. I tillegg gjelder kodene føring av tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Kode 147 gjelder bare for føring av tre- eller firehjuls moped. 

§ 4-1 skal lyde:

§ 4-1. Gyldighetstid for førerkort

Førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, B1, BE, M, S og T gis 15 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-2 til § 4-5. For søker som har fylt 60 år, settes utløpsdato på førerkortet til den dato søker fyller 75 år. Har søker fylt 75 år, settes utløpsdato lik den datoen som er angitt i helseattesten. Førerkortet skal likevel ha varighet på maksimalt fem år dersom innehaveren har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika.

Førerkort i øvrige klasser gis 5 års gyldighet med mindre det settes en kortere gyldighetstid i henhold til § 4-3 til § 4-5. Før utstedelsen må søker fremlegge helseattest. Ved utstedelse av førerkort etter dette ledd, gis førerkortklasse etter første ledd samtidig ny gyldighetsperiode etter reglene i første ledd. For søker som har fylt 65 år, settes utløpsdato på førerkortet til den dato søker fyller 70 år. Har søker fylt 70 år, gis førerkortklassen gyldighet i ett år om gangen.

For asylsøker som dokumenterer lovlig opphold, gis førerkortet gyldighet for 4 år om gangen. 

Ny § 4-6 skal lyde:

§ 4-6. Utfasing av eldre førerkort

Førerkort utstedt før 1. mars 1989, må byttes til nytt førerkort senest innen 19. januar 2018. Førerkort utstedt i perioden 1. mars 1989-31. desember 1997, må byttes til nytt førerkort senest innen 19. januar 2023. Førerkort utstedt i perioden 1. januar 1997-18. januar 2013, må byttes til nytt førerkort senest innen 19. januar 2033.

Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet. 

§ 5-2 fjerde ledd skal lyde:

Førerkort utstedes bare til søker med fast bopel i Norge og som har oppholdt seg i minst 6 måneder i landet, eller kan dokumentere at oppholdet skal vare i mer enn 6 måneder. Ved innbytte og fornyelser gjelder ikke kravet om 6 måneders opphold i Norge. Førerkort kan også utstedes til en som kan dokumentere at vedkommende har studert minst 6 måneder i Norge. Førerkort kan, ved innbytte, utstedes til person som er registrert bosatt i Norge. 

Ny overskrift i kapittel 6 skal lyde:

Kap. 6. Fornyelse av førerkort 

Ny § 6-1 skal lyde:

§ 6-1. Fornyelse av førerkort

Førerkortet må fornyes før utløpsdato for at føreretten skal ha uavbrutt gyldighet. Saksbehandlingsreglene i kap. 5 gjelder. Det tas nytt bilde av søker hvis forrige bilde er 10 år eller eldre. Førerkortklassenes gyldighetsperiode beregnes etter reglene i § 4-1. Ved fornyelse av klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE må søker fremlegge helseattest. Det samme gjelder for andre førerkortklasser som er gitt kortere gyldighetstid pga. helsemessige forhold og ved fornyelse av førerkort i klassene A, A2, A1, AM, B, B1, BE, M, S og T når søker har fylt 75 år.

Har førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE utløpt for mer enn 1 år siden, må praktisk førerprøve bestås før fornyelse av klassen. Har søker flere førerkortklasser, er det tilstrekkelig at prøve bestås i den mest omfattende klassen. Som mest omfattende førerkortklasse regnes i stigende rekkefølge: B, BE, C1/D1, C1E/D1E, C, D, DE, CE. Prøve i klasse B, C, C1, D, D1; eventuelt med tilhenger, anses å dekke klassene A, A2, A1, AM, S og T.

Har føreretten vært tilbakekalt eller inndratt av domstolene eller politiet, kan nytt førerkort utstedes når søker dokumenterer at vilkårene foreligger for gjenerverv av føreretten. 

§ 8-1 skal lyde:

§ 8-1. Førerkort fra annen EØS-stat

Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat, er gyldig her i landet i samsvar med sitt innhold.

«Midlertidig kørekort» og «turistkørekort» utstedt i Danmark samt «tilfälligt körkort» utstedt i Finland, gjelder også under midlertidig opphold her i landet. 

§ 9-2 skal lyde:

§ 9-2. Førerkort utstedt i EØS-stat

Førerkort som er utstedt i en annen EØS-stat er gyldig her i landet i samsvar med sitt innhold til førerkortets gyldighetstid utløper.

Bestemmelsene i denne forskrift får anvendelse for slike førerkort, blant annet når det gjelder fornyelse, utvidelse, duplikat, helsebestemmelser, tap eller tilbakekall av førerett og beslag og inndragning av førerkort. Innehaver av utenlandsk førerkort som taper eller får tilbakekalt føreretten, eller som får førerkort inndratt, skal få utstedt nytt norsk førerkort i stedet for tilbakelevering av førerkortet.

For førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E som er utstedt med mer enn fem års gyldighet, aksepteres gyldighet i fem år etter at vedkommende fikk fast bopel i Norge med mindre førerkortets utløpsdato er tidligere eller annen gyldighet følger av § 14-5 ellevte ledd. 

§ 10-1 første ledd skal lyde:

§ 10-1. Generelt om innbytte

Når gyldig utenlandsk førerkort byttes inn til norsk førerkort, gjelder de vanlige bestemmelsene i denne forskrift fullt ut med mindre annet fremgår av denne forskriften. 

§ 10-3 første og annet ledd skal lyde:

§ 10-3. Innbytte av førerkort utstedt i annen EØS-stat

Førerkort utstedt i annen EØS-stat, kan byttes direkte til norsk førerkort i tilsvarende klasser når innehaveren er fast bosatt her i landet. Retten til direkte innbytte gjelder ikke for førerkort som er innbyttet fra et tredjeland. Tilhører tredjelandet en av statene som er opplistet i § 10-2, kan innbytte gis etter nevnte paragraf.

§ 8-1 første ledd gjelder tilsvarende. 

I Vedlegg 4 - Førerkortkoder skal ny kode 96 lyde:

96 - Fører som oppfyller kravene for utvidet rett til trekking av tilhenger

II

I følgende bestemmelser skal uttrykkene «klasse M» og «M» endres til «klasse AM» hhv. «AM»: § 3-18, § 4-4, § 5-3, § 10-1, § 12-4 sjette ledd, Vedlegg 1 § 2 og § 5, Vedlegg 5 § 1, § 2 og § 3, Vedlegg 6 § 1, § 2, § 3 og § 11.

I følgende bestemmelser skal uttrykket «A, A1» endres til «A, A2, A1»: § 5-3 fjerde ledd, § 8-3, § 10-5, § 14-2 sjette ledd og Vedlegg 1 § 2 og § 5.

III

Endringene i I og II trer i kraft 19. januar 2013.

Rettelser 
 

Publisert : I 2012 hefte 12 (Rettelse)

Det som er rettet er satt i kursiv. 

Del II første ledd skal lyde:

I følgende bestemmelser skal uttrykkene «klasse M» og «M» endres til «klasse AM» hhv. «AM»: § 3-18, § 4-4, § 5-3, § 10-1, § 14-5 sjette ledd, Vedlegg 1 § 2 og § 5, Vedlegg 4 kode 120, Vedlegg 5 § 1, § 2 og § 3, Vedlegg 6 § 1, § 2, § 3 og § 11.