OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret for vaskerier og renserier i 2014

DatoFOR-2014-09-19-1205
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13 s 2006
Ikrafttredelse19.09.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§17
Kunngjort22.09.2014   kl. 11.15
Rettet11.11.2014 (protokolltilførsel, oppretting paragrafrekkefølge)
Journalnr2014-0867
KorttittelProv. anordning, tariffoppgjøret for vaskerier og renserier 2014

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. september 2014 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 17. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.

§ 1.Tvisten mellom Industri Energi og Norsk Industri i forbindelse med tariffoppgjøret 2014 for vaskerier og renserier skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.
§ 2.Det er forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans, jf. arbeidstvistloven § 1 bokstav f) og g) for å løse tvisten.

Reglene i lov 27. januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister får tilsvarende anvendelse.

§ 3.Anordningen trer i kraft straks.

Anordningen opphører å gjelde når Rikslønnsnemnda har avsagt kjennelse i tvisten.