OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endringer i gebyrforskriftene i matforvaltningen

DatoFOR-2015-05-06-462
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5 s 714
Ikrafttredelse01.06.2015
EndrerFOR-2004-01-28-221, FOR-2004-02-13-406
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§21, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-01-16-93
Kunngjort12.05.2015   kl. 14.30
Journalnr2015-0371
KorttittelEndr. i gebyrforskriftene i matforvaltningen

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. mai 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV (forordning (EF) nr. 1107/2009) og vedlegg XX kap. I (direktiv 2009/128/EF).

I

I forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om gebyr i matforvaltningen gjøres følgende endringer: 

§ 13 nytt femte ledd skal lyde:

Mattilsynet fastsetter gebyr for plantevernmidler ut fra avvikende satser. 

§ 14 skal lyde:

§ 14. Ekstraordinære utgifter

Dersom behandling av en særskilt søknad medfører ekstraordinære kostnader, så som ekstraordinære analysekostnader, eksterne rapporter mv., kan Mattilsynet kreve at disse også dekkes inn ved gebyr.

II

I forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet gjøres følgende endringer: 

Ny § 5a skal lyde:

§ 5a. Fastsettelse av gebyr for godkjenning av plantevernmidler mv.

Den som søker om godkjenning av aktive stoffer og plantevernmidler etter plantevernmiddelforskriften, skal betale gebyr.

Mattilsynet fastsetter gebyret i henhold til tabellen i vedlegg I, kapittel III.

Vedtaket kan påklages. 

§ 6 skal lyde:

§ 6. Ekstraordinære utgifter

Dersom behandling av en særskilt ytelse medfører ekstraordinære kostnader, så som ekstraordinære analysekostnader, eksterne rapporter mv., kan Mattilsynet kreve kostnadene dekket gjennom et tillegg i gebyret som skal fastsettes til summen av de påløpte ekstraordinære kostnader. 

I Vedlegg 1, Kapittel I. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 4 gjøres følgende endringer: 

Under overskriften «Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder:» oppheves følgende rad:

Godkjenning av tilvirker/importør/forhandler av plantevernmidler1 440b
 

Under overskriften «Andre særskilte ytelser» gjøres følgende endringer i øverste rad:

Avvikling av eksamen/utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler3 Kurs i regi av Fylkesmann/kommune175-
 

I Vedlegg 1, Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 5 gjøres følgende endringer: 

Følgende fire rader under overskriften «Behandling av søknad om godkjenning av produkter» oppheves:

(Re)godkjenning av plantevernmidler unntatt makroorganismer125 945h
(Re)godkjenning av makroorganisme5 765d
Parallellgodkjenning/off-label-godkjenning av plantevernmiddel5 765d
Godkjenning for bruk av plantevernmiddel (søknad om dispensasjon)5 765d
 

Vedlegg 1 kapittel II fotnote 1 oppheves. 

Vedlegg 1 kapittel II nåværende fotnote 2 til 4 blir 1 til 3. 

Vedlegg I nytt kapittel III skal lyde:

Kapittel III. Gebyrer for godkjenning av aktive stoffer og plantevernmidler, jf. § 5a

Del A: Aktive stoffer

TjenesteBeskrivelseGebyr
Godkjenning av aktivt stoffSøknad er sendt inn av flere søkere som samarbeider om nødvendig dokumentasjon6 750 000
Søknad er sendt inn av én søker4 500 000
Søknad om endring i godkjenning200 000
Medrapportør aktivt stoffSøknad er sendt inn av flere søkere som samarbeider om nødvendig dokumentasjon3 375 000
(Maksimale satser, må avregnes ift. arbeidsfordeling mellom rapportør og medrapportør)Søknad er sendt inn av én søker2 250 000
Medrapportering som påbegynnes etter at rapporterende lands vurdering er oversendt EFSA700 000

Del B: Preparater

TjenesteBeskrivelseGebyr
Godkjenning av preparater

(Førstegangs- vurderinger og revurderinger)
Norge er saksbehandlende land i sonen390 000
tillegg for flere aktive stoffer: 50 000
tillegg for ekvivalensbedømming: 12 000
tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer 60 000
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen - saken behandles av annet land)180 000
tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer 60 000
Norge er saksbehandlende land for preparat som vurderes for hele EØS-området (preparater for bruk i veksthus, beisemiddel m.m.)440 000
tillegg for flere aktive stoffer: 50 000
tillegg for ekvivalensbedømming: 12 000
Norge er saksbehandlende land for lavrisikopreparat58 000
tillegg for flere aktive stoffer: 50 000
tillegg for ekvivalensbedømming: 12 000
Nasjonal godkjenning klebemiddel58 000
Nasjonal godkjenning av lavrisikopreparat (Norge er berørt land)8 500
Norge er saksbehandlende land når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen58 000
Nasjonal godkjenning når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen (Norge er berørt land)8  500
Gjensidig godkjenning - preparatet er godkjent i samme sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge180 000
Gjensidig godkjenning - preparatet er godkjent i annen sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge200 000
Gjensidig godkjenning - preparatet er kun vurdert etter direktiv 91/414/EØF og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge200 000
Gjensidig godkjenning - tilleggsgebyr når aktivt stoff ikke tidligere er godkjent i Norge50 000
Gjensidig godkjenning - lavrisikopreparat8 500
Gjensidig godkjenning - preparat til små arealer (mindre enn 10 000 dekar dyrkingsareal i Norge)8 500
Endring av preparat-godkjenningNorge er saksbehandlende land - endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering170 000
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen - endringen gjøres etter saksbehandlende lands konklusjon) - endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering110 000
Endringen dekkes av tidligere risikovurdering og medfører merarbeid for Norge90 000
Endringer for lavrisikopreparat som medfører merarbeid for Norge8 500
Endringer for preparat til dyrkingsareal under 30 000 dekar i sonen som medfører merarbeid for Norge.8 500
Endring av tilvirkningsprosess eller plass o.l. (ekvivalensbedømming) som medfører merarbeid for Norge.20 000
Endring av preparatsammensetning som medfører merarbeid for Norge20 000
Andre endringer av administrativ art (f.eks. produktnavn) som medfører merarbeid for Norge8 000
DispensasjonerNødssituasjon som gjelder plantehelse2 000
Forskning og utvikling2 000
Godkjenning av parallellhandelPreparatet er godkjent i et annet land i EØS-området og er identisk med et som alt er på markedet i Norge20 000
Utvidet preparat-godkjenningUtvidelse av allerede godkjent preparat til bruk på vekst som dyrkes på lite areal eller til bruk ved et eksepsjonelt behov i vekst som dyrkes i større omfang.8 500
Endring av pågående søknadTillegg for endring av en pågående søknad, når endringen krever ny vurdering av de ensartede prinsippene (f.eks. bruksutvidelse, endret dose eller påføringsmetode).50 000
Godkjenning av makro-organismeNasjonal godkjenning etter nasjonale regler5 560

III

Endringene trer i kraft 1. juni 2015.