OPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJONOPPRINNELIG KUNNGJORT VERSJON
Norsk Lovtidend logo

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

DatoFOR-2015-06-26-797
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 8 s 1339
Ikrafttredelse26.06.2015
EndrerFOR-2011-12-06-1355
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-3, LOV-2005-06-17-62-§1-4, LOV-2005-06-17-62-§3-1, LOV-2005-06-17-62-§3-2, LOV-2005-06-17-62-§3-3, LOV-2005-06-17-62-§4-1, LOV-2005-06-17-62-§4-2, LOV-2005-06-17-62-§4-4, LOV-2005-06-17-62-§4-5, LOV-2005-06-17-62-§5-3, LOV-2005-06-17-62-§6-1, LOV-2005-06-17-62-§6-2, LOV-2005-06-17-62-§6-4, LOV-2005-06-17-62-§7-1, LOV-2005-06-17-62-§7-2, LOV-2005-06-17-62-§7-3, LOV-2005-06-17-62-§9-3, LOV-2005-06-17-62-§9-4, LOV-2005-06-17-62-§11-1, LOV-2005-06-17-62-§11-2, LOV-2005-06-17-62-§11-3, LOV-2005-06-17-62-§11-4, LOV-2005-06-17-62-§11-5
Kunngjort02.07.2015   kl. 15.10
Journalnr2015-0677
KorttittelEndr. i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 26. juni 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3, § 1-4, § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 4-1, § 4-2, § 4-4, § 4-5, § 5-3, § 6-1, § 6-2, § 6-4, § 7-1, § 7-2, § 7-3, § 9-3, § 9-4, § 11-1, § 11-2, § 11-3, § 11-4 og § 11-5.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV (direktiv 76/769/EØF endret ved direktiv 2003/53/EF og direktiv 1999/77/EF), vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009), vedlegg XVIII nr. 8 (direktiv 89/391/EØF), nr. 9 (direktiv 89/654/EØF), nr. 10 (direktiv 2009/104/EF), nr. 11 (direktiv 89/656/EØF), nr. 15 (direktiv 2000/54/EF), nr. 16b (direktiv 92/57/EØF), nr. 16c (direktiv 92/58/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16d (direktiv 92/85/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16f (direktiv 92/104/EØF), nr. 16h (direktiv 98/24/EF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16ja (direktiv 2002/44/EF), nr. 16jb (direktiv 2003/10/EF), nr. 16je (direktiv 2006/25/EF) og nr. 29 (direktiv 94/33/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU).

I

I forskrift 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning gjøres følgende endringer: 

§ 12-6 første ledd bokstav d og e skal lyde:

d)arbeid som medfører eksponering for stoffer og stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering etter forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) i en eller flere av følgende fareklasser og farekategorier med en eller flere av følgende faresetninger:
-akutt giftighet, kategori 1, 2 eller 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
-etsende for huden, kategori 1A, 1B eller 1C (H314),
-brannfarlige gasser, kategori 1 eller 2 (H220, H221),
-aerosoler, kategori 1 (H222),
-brannfarlige væsker, kategori 1 eller 2 (H224, H225),
-eksplosive varer, kategori «Ustabile eksplosive varer», eller eksplosive varer i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200), H201, H202, H203, H204, H205),
-selvreaktive stoffer og blandinger, type A, B, C eller D (H240, H241, H242),
-organiske peroksider, type A eller B (H240, H241),
-spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, kategori 1 eller 2 (H370, H371),
-spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, kategori 1 eller 2 (H372, H373),
-sensibiliserende ved innånding, kategori 1, underkategori 1A eller 1B (H334),
-sensibiliserende ved hudkontakt, kategori 1, underkategori 1A eller 1B (H317),
-kreftfremkallende egenskaper, kategori 1A, 1B eller 2 (H350, H350i, H351),
-kjønnscellemutagenitet, kategori 1A, 1B eller 2 (H340, H341) og
-reproduksjonstoksisitet, kategori 1A eller 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

Dette gjelder enten stoffet eller stoffblandingen er klassifisert i medhold av nevnte forskrift eller ikke,

e)arbeid som medfører eksponering for stoffer, stoffblandinger eller prosesser i følgende liste:
-arbeid som innebærer fremstilling av auramin,
-arbeid som innebærer eksponering for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som forekommer i sot, tjære eller bek,
-arbeid som innebærer eksponering for støv, røyk eller tåke som utvikles under røsting og elektrolytisk raffinering av nikkelråstein,
-arbeid som innebærer fremstilling av 2-propanol ved sterkt sur prosess og
-arbeid som medfører eksponering for støv fra harde tresorter, 

§ 12-6 første ledd bokstav h og i oppheves. 

§ 12-6 første ledd bokstav j til bokstav m, blir bokstav h til bokstav k. 

§ 12-6 første ledd bokstav n blir bokstav l og skal lyde:

l)arbeid i tanker, bassenger, reservoarer eller med analyseflasker som inneholder kjemiske faktorer omhandlet i bokstavene d til g, 

§ 12-6 første ledd bokstav o blir bokstav m osv.

II

Forskriften trer i kraft straks.